Издръжката на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Ю. Гагарин” в Ямбол се увеличава с 99 350 лв. Допълнителните средства идват в резултат на решение на Министерски съвет за завишаване стандарта за издръжка на тези социални домове от 3974 лв. на 5 961 лв., считано от 1 юли 2008 г. , предаде кореспондентът на БЛИЦ.
Една трета от сумата вече е преведена по сметката на община Ямбол. Средствата ще се използват за подобряване на материалната база в Дома за деца, както и ще бъде предложено на Общински съвет -Ямбол да гласува по-висока средна брутна работна заплата на персонала там, считано от 1.07.2008 г. Предложението ще бъде направено предвид на това, че възнагражденията на работещите в Дома са значително по-ниски спрямо тези в останалите социални заведения. Със същото решение № 392 от 20 юни на МС са приети и стандарти за численост и за издръжката на доброволните формирования за защита при бедствия. Съгласно броя на населението, на община Ямбол може да бъде одобрена численост до 45 доброволци. Стандартът за издръжка на един доброволец е в размер на 481 лв., като в сумата се включват разходите за обучение, застраховка срещу злополука и екипировка.  /БЛИЦ