До 2 май 2012 г. предприятията и самоосигуряващите се, изплащали доходи през 2011 г. на физически лица, различни от тези по трудов договор, са длъжни да представят в Националната агенция за приходите (НАП) справка за изплатените суми.
НАП сравнява информацията с доходите, описани от физическите лица в техните годишни декларации. Така ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или данъчна ревизия, предупреждава институцията.<br /> <br /> В справката за изплатени доходи се обявяват лицата, на които са изплатени суми по граждански договори, суми за наеми, суми за рента и аренда за ползване на земеделска земя, суми от доброволно пенсионно и здравно осигуряване. В справката не се включват изплатените доходи от трудови правоотношения, доходите от задължително социално осигуряване и доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране от платеца на дохода.<br /> <br /> Санкцията за платците, които не предоставят на НАП информацията или тя е неточна и непълна, е по 250 лв. за всеки недеклариран получател на средства.<br /> <br /> Повече информация за сроковете за подаване, както и помощ при попълване на данъчни и осигурителни декларации може да се получи на информационния телефон на НАП &ndash; 0700 18 700, на цената на един разговор за цялата страна.<br />