Просрочените задължения на общините към 1 юли са 160.1 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите. Те са натрупани от 146 местни администрации в страната. Забавените им плащания намаляват с 19 млн. лв. спрямо 30 юни 2012 г., с близо 14 млн. лв. спрямо края на 2012 г. и се увеличават с 3.5 млн. лв. към март 2013 година.
През първата половина на тази година спрямо същия период на миналата 108 общини отчитат намаление на просрочените задължения с общо над 43 млн. лева. Местните власти, които са увеличили своите забавени плащания с общо 24 млн. лв. са 61, а останалите 91 са приключили шестмесечието на 2013 г. без просрочени задължения. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са на стойност 5.4 млн. лв. или 3.3% от общия им размер.<br /> <br /> Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни са на стойност 911.9 млн. лева. Вътрешният дълг е 440.7 млн. лв. (48.3%), а 471.3 млн. лв. е външният дълг, като Столичната община 50.1% от целия размер на общински дълг. <br /> <br /> В сравнение с края на 2012 г. общинският дълг и общинските гаранции намаляват с 67 млн. лв., като това се дължи на редуцирането с 34.4 млн. лв. на вътрешните заеми и с 32.2 млн. лв. на външните заеми. По данните, предоставени от общините, се наблюдава и намаляване на общата задлъжнялост до нива от 41-45% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.<br /> <br /> В рамките на полугодието, а и текущо през 2013 г., се наблюдава трайна тенденция за задържане равнището на просрочените задължения, които през последните две тримесечия са около 7&ndash;8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия за общините. Салдото по бюджетите на общините на касова основа към 30 юни е положително и е в размер на 359 млн. лева. /БЛИЦ<br />