Държавният бюджет завърши 2016 г. с излишък за първи път от 2008 г. насам, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Излишъкът се очаква да бъде в размер на 1,508 млрд. лв. (1,6% от прогнозния БВП). По този начин, освен спестения ресурс за финансиране на планирания със закона да бюджета за 2016 г. дефицит в размер до 2% от БВП, на разположение във фискалния резерв към края на 2016 г. остава и ресурсът от формирания бюджетен излишък за годината, съобщава „Стандарт”.
Постигнатите резултати излъчват силен сигнал за водената последователна политика, насочена към осигуряване на устойчива фискална позиция в средносрочен хоризонт, коментират от МФ.
 

Приходите в държавния бюджет за 2016 г. са 33,944 млрд. лв. (102,8% спрямо годишния план), като спрямо 2015 г. се отбелязва ръст от 1,745 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,494 млрд. лв., докато грантовете от ЕС са по-ниски. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните за годината, като изпълнението спрямо плана е 113,9%, коментират от МФ.
 
В частта на приходите по националния бюджет най-значително е увеличението при постъпленията от данъци (с близо 2,1 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски.
 
Разходите на държавата (вкл. вноската на в бюджета на ЕС) за 2016 г. са 32,436 млрд. лв., което е 93,2% от годишния план. Изпълнението на разходите по сметките за средства от ЕС се очаква да бъде по-ниско спрямо планираното с около 2 млрд. лв., което е свързано с по-ниското усвояване в началния етап на проектите по оперативните програми и Програмата за развитието на селските райони за новия програмен период, посочват от МФ.