Седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 16 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2016 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 29 ФЕВРУАРИ 2016 Г.<br /> Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики<br /> и институционалните въпроси и министър на образованието и науката<br /> <br /> 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВАТА В СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ<br /> Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики<br /> и институционалните въпроси и министър на образованието и науката<br /> <br /> 3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ<br /> Внася: министърът на икономиката<br /> <br /> 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №416 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА<br /> Внася: министърът на финансите<br /> <br /> 5. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ<br /> Внася: министър-председателят<br /> <br /> 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНСПЕКЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.<br /> Внася: министърът на земеделието и храните<br /> <br /> 7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.<br /> Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика<br /> и министър на труда и социалната политика<br /> <br /> 8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ТРАНСПОРТ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ИМ ДО МЕСТОРАБОТАТА В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО И ОБРАТНО, ЗА 2016 Г.<br /> Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики<br /> и институционалните въпроси и министър на образованието и науката<br /> <br /> 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ &ndash; ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ &bdquo;ПЪТЕН НАДЛЕЗ ПРИ СПИРКА КОВАЧЕВО&rdquo; НА КМ 107+423,59 ПО ТРАСЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СЕПТЕМВРИ &ndash; ПЛОВДИВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАБЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ ВЛ 20КV &bdquo;ПОБЕДА&rdquo; ОТ СТЪЛБ №47 ДО СТЪЛБ №49 ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДИ ПРИ НАДЛЕЗ &bdquo;КОВАЧЕВО&rdquo;: ВОДОПРОВОД Ф200 АЦ ОТ НР &bdquo;ЛОЗЕН &ndash; КОВАЧЕВО&rdquo;, ВОДОПРОВОД Ф200 АЦ ОТ ПС &bdquo;ЛОЗЕН &ndash; КОВАЧЕВО&rdquo; И ВОДОПРОВОД АЦ Ф200 ЗА С. КОВАЧЕВО, РАЗПОЛОЖЕНИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОВАЧЕВО И С. ЛОЗЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК<br /> Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството<br /> <br /> 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ &ndash; ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ &ndash; ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ<br /> Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството<br /> <br /> 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. В БРЮКСЕЛ<br /> Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията<br /> <br /> 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА (МОФ) ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО В СОФИЯ НА СТРУКТУРА НА МОФ И НЕЙНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОГОВОРЕНОСТ КЪМ НЕГО, ПОДПИСАНИ НА 9 ОКТОМВРИ 2015 Г. В ЕРЕВАН<br /> Внася: министърът на външните работи<br /> <br /> 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ТУНИЗИЙСКАТА РЕПУБЛИКА<br /> Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика<br /> и министър на труда и социалната политика<br /> <br /> 14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ НОТИ, МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРИМИНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ ИНТЕРПОЛ ЗА ИЗГУБЕНИ И ОТКРАДНАТА ПАСПОРТИ<br /> Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната<br /> администрация и министър на вътрешните работи<br /> <br /> 15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА 3453-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНО НА 7 МАРТ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ<br /> Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика<br /> и министър на труда и социалната политика<br /> <br /> 16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ &ndash; ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА &bdquo;ДАРИ&rdquo;, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО<br /> Внася: министърът на енергетиката<br /> <br /> 17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ &ndash; ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА &bdquo;КОСТАЛЕВО-2&rdquo;, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОСТАЛЕВО, ОБЩИНА ВРАЦА, И С. ВЪРБЕШНИЦА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА<br /> Внася: министърът на енергетиката<br /> <br /> 18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО<br /> Внася: министърът на здравеопазването<br /> <br /> 19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА<br /> Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията<br /> <br /> 20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ<br /> Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика<br /> и министър на труда и социалната политика<br /> <br /> 21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ<br /> Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната<br /> администрация и министър на вътрешните работи<br /> <br /> 22. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ НА 17 И 18 МАРТ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ<br /> Внася: министър-председателят<br /> <br /> 23. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ВИШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ<br /> Внася: министърът на отбраната<br /> <br /> 24. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ТРИМА СЪДИИ В СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ<br /> Внася: министърът на външните работи<br /> <br /> 25. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР ІІ, ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 МАРТ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ<br /> Внася: министърът на външните работи<br /> <br /> 26. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР ІІ, ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 МАРТ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ<br /> Внася: министърът на външните работи<br /> <br /> 27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА<br /> Внася: министърът на културата<br /> <br /> 28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОЕННОИНВАЛИД ИЛИ НА ВОЕННОПОСТРАДАЛ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.<br /> Внася: министърът на отбраната<br /> <br /> 29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.<br /> Внася: министърът на финансите<br /> <br /> 30. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №119 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.<br /> Внася: министърът на здравеопазването<br /> <br /> 31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗ №85 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ<br /> Внася: министърът на отбраната<br /> <br /> 32. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 И 18 МАРТ 2016 Г. В СОФИЯ<br /> Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството<br /> <br /> 33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.<br /> Внася: министърът на финансите<br /> <br /> 34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.<br /> Внася: министърът на финансите<br /> <br /> 35. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ &ndash; СОБСТВЕНОСТ НА &laquo;НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ&raquo; ЕАД &ndash; СОФИЯ<br /> Внася: министърът на земеделието и храните