Със заповед на областния управител утре в 9.00 часа ще започне контролирано изпускане на водата от язовир „Елена”, съобщиха от пресцентъра на МВР. Заповедта е оповестена на събрание на жителите на с. Бисер.
Известени са и хората от околните населени места. Призовават се те, както и гражданите, които имат неотложни задачи в региона, да не предприемат движение в района на коритото на р. Бисерска.<br /> <br /> Нормализира се обстановката на територията на страната. Няма обилни валежи и не се наблюдава снеготопене. Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Остава усложнена обстановката в област Хасково, където продължава действието на въведеното бедствено положение. Със заповед на областния управител срокът на бедственото положение е удължен и след 09.00 ч. на 13.02.2012 г. <br /> <br /> Основните спасителни и аварийно-възстановителни дейности в област Хасково продължават. Със заповеди на областния управител се извършват проверки за установяване на фактическото състояние на язовирите и проводимостта на речните корита в областта. Откъснато остава само с. Любеново, общ. Харманли, временно е прекратено отводняването в с. Стойково. Работи се по постепенното източване на преливника на яз. &bdquo;Елена&rdquo;. Със заповед на областния управител утре в 09.00 ч. ще започне контролирано изпускане на водата от яз. &bdquo;Елена&rdquo;. За целта е организирано денонощно наблюдение по течението на р. Бисерска. Създадена е организация за оповестяване на населението. Жителите на селата Бисер, Лешниково, Иваново и Надежден вече са известени в утрешния ден да не предприемат движение в района на коритото на р. Бисерска. Пътят с. Иваново-гр.Харманли ще бъде затворен за движение на всички МПС до приключване на операцията. Операцията ще се ръководи от директора на &bdquo;Язовири и каскади&rdquo;.<br /> <br /> Днес представители на РЗИ-Хасково са извършили оглед на част от засегнатите от наводнението в с. Бисер жилищни сгради и прилежащи постройки. В по-голямата си част там не е извършено почистване на помещенията, не са извозени изнесените пред домовете отпадъци. <u>Подготвено е предписание до кмета на община Харманли за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки, които включват:</u><br /> <br /> - да се извърши почистване и извозване на отпадъците от залетите от наводнението жилищни сгради и прилежащите територии;<br /> - да се извърши крайна дезинфекция след почистването на сградите, битовото обзавеждане и прилежащите територии от лицензирани фирми, както и на септичните ями;<br /> - да се приведат в експлоатация санитарните възли на фургоните, предоставени за обитаване;<br /> - да се извършва периодично почистване и дезинфекция на химическите тоалетни;<br /> - водата да не се използва за питейни нужди, както и за готвене;<br /> - да не се използват местните водоизточници за питейно-битови нужди;<br /> - да се осигури на населението ползването на бутилирана минерална, изворна или трапезна вода.<br /> Регионалната здравна инспекция в Хасково е отправила следните препоръки за работещите и живеещите в района на бедствието:<br /> - да не се консумират хранителни продукти от фризери и хладилници, залети от наводнението;<br /> - да не се консумират консервирани храни от буркани, залети от наводнението;<br /> - да не се консумират храни със съмнителен вид;<br /> - да не се използва водата от водопроводната мрежа за пиене и готвене;<br /> - да не се използва водата от местните кладенци за пиене, готвене и хигиенни нужди;<br /> - съдовете и приборите за хранене да се изваряват минимално 30 минути;<br /> - при възникване на оплаквания от стомашно-чревни разстройства, гадене и повръщане да се търси лекарска помощ;<br /> <br /> До този момент силите на ГДПБЗН са реагирали на 74 сигнала за произшествия, от които 34 пожара, 39 спасителни дейности и 1 лъжливо повикване. Към момента силите и средствата на звената за ПБЗН участват в локализирането и ликвидирането на 10 произшествия. По данни на експлоатационните дружества, състоянието на комплексните и значими язовири на страната е нормално. Обемите се поддържат чрез работа на ВЕЦ. Няма преливащи язовири от каскада &bdquo;Арда&rdquo; и продължава да спада тяхното ниво. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в страната са в процес на спадане или на задържане. Водните количества на р. Камчия са над месечната норма. Водните количества в долните течения на р. Марица и нейните притоци &ndash; р. Харманлийска и р. Съзлийка са над нормата за м.февруари. Водните количества в долните течения на р. Тунджа са също над нормата за м.февруари.