Издадени са 402 предписания на хлебари и сладкари, съставени са 219 акта и са издадени 46 заповеди, от които 20 са за спиране на експлоатацията на обекти, 16 са за спиране на реализацията на продукти и изтегляне от търговската мрежа, 8 са за отстраняване на лица от работа и 2 са за унищожаване, преработка или използване на продукта за други цели.
Върховната административна прокуратура образува преписка и предприе проверка за законност за производство и предлагане на пазара в страната на хляб с вложени суровини и вещества, вредни за здравето на хората и понижаващи качеството и трайността му, като се самосезира от печата. <br /> Предмет на проверката бе спазването на условията на Закона за храните и нормативни актове по прилагането му при производството и търговията с хляб и хлебни продукти (вкл. предлаганите през Великденските празници козунаци), относно съдържанието и влагането в производството на добавки и ароматизанти и употребата на разтворители и други спомагателни вещества; задължителните условия за обектите за производство и търговия; забраната за пускането на пазара на изделия, които не са безопасни за консумация от потребителите и увреждат или могат да увредят здравето на хората или са негодни за консумация; изпълнението на изискванията за етикетиране и за осигуряване проследимост на изделията и на вложените в тях суровини и вещества, както и съответствието на реално вложените суровини и добавки на технологичната документация за производство с обявеното върху етикетите; назначаването по трудов договор във всеки обект за производство на лице с висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите.<br /> Проверката бе възложена, на основание чл. 145 ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт, на Главния държавен здравен инспектор и бе извършена в периода 23.03.&ndash;23.04.2009 г. от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.<br /> В процеса на осъществяването й, при 3139 проверки са инспектирани общо 2851 обекта, като около 1/3 са обекти за производство на хляб и хлебни изделия и около 2/3 &ndash; за търговия с тях. Отделно са ревизирани 3825 технологични документации за производство на хляб и хлебни изделия и в 6276 случая са изследвани продукти по отношение етикетирането на храните.<br /> При контрола на 6792 продукта &ndash; брашно, хляб и хлебни изделия, са взети проби от тях, като са установени отклонения по редица специфични показатели.<br /> Конкретно при инспекциите на пробите от козунак е установено, че при производството е използван синтетичен оцветител Е 102 тартразин на територията на областите Видин, Сливен, Стара Загора, Ямбол, а на подсладител цикламат &ndash; на територията на област Сливен. Предприети са административнонаказателни мерки.<br /> Предписанията са за: текущи ремонтни дейности, свързани с базата на проверените обекти (Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Плевен, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен); отстраняване на несъответствията в съдържанието на технологичните документации (Бургас, Шумен); &nbsp;представяне на декларации за съответствие по отношение на опаковъчния материал (Ловеч);&nbsp;спазване на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните (Шумен); назначаване в обектите на лица по чл. 23, ал. 2 от Закона за храните (Шумен) и др.<br /> Актовете за установяване на административни нарушения най-често са за: нередовно водене на записи по добри производствени и хигиенни практики (Бургас, Видин, Ловеч, Шумен); неспазване на забраната за тютюнопушене в помещенията и обектите за производство и търговия с храни (Бургас, Габрово); нередовни здравни книжки (Враца, Габрово, Кърджали, Шумен); неправилно етикетиране (Бургас, Плевен); превишено съдържание на сол в хляба и хлебните изделия (Шумен).<br /> Във връзка с влагане на неразрешен оцветител и подсладител в козунака, са съставени 2 акта, издадени са 3 предписания и 1 заповед за спиране влагането на тартразин и цикламат при производството на козунак (Сливен). Материалите по случаите са изпратени на окръжните прокуратури &ndash; Сливен, Видин, Стара Загора и Ямбол, с указания за предприемане на действия за установяване на данни за престъпление.<br /> За отклоненията, установени при лабораторните изследвания, са уведомени съответните регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, за предприемане на административни мерки. /БЛИЦ <br />