В чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховане (КЗ), се посочва, че задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, въз основа на единна застрахователна премия и през целия срок на договора, осигурява покритие на териториите на България, на останалите 27 държави-членки на ЕС и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение - Андора, Сърбия и Швейцария.
В рамките на осъществения от КФН надзор обаче са регистрирани многобройни некоректни практики на застрахователи, които предвиждат различни премии по застраховката, в зависимост от декларирания район на управление на МПС &ndash; само в България или в друга държава. Почти всички тарифи, представени в КФН през 2014 г., включват и цени за издаване на сертификат &bdquo;Зелена карта&rdquo;, независимо че той е необходим само за държави, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение. <br /> <br /> За да пресече тези некоректни практики и да осигури по-високо ниво на защита на потребителите на застрахователни услуги, КФН прие на свое заседание Указания по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането. <br /> <br /> <strong>В тях се посочва, че: <br /> </strong>1. Практики, които имат за цел или водят до резултат застрахованото лице да доплаща за покритие на гражданската си отговорност на територията на 27 страни &ndash; членки на ЕС, както и в Андора, Сърбия и Швейцария, са незаконни. Те противоречат на чл. 258, ал. 2 от КЗ.<br /> 2. За издаване на сертификат &bdquo;Зелена карта&rdquo;, валиден за територията на страните по Многостранното споразумение, застрахователите, предлагащи застраховка &bdquo;Гражданска отговорност&rdquo;, не могат да искат заплащане на допълнителна премия, или такса, или възстановяване на направена отстъпка от застрахователната премия. При издаване на такъв сертификат, същият е валиден за срока на застраховката &bdquo;Гражданска отговорност&rdquo; или съответно срока, за който е платена застрахователната премия по застраховката.<br /> 3. Както отделните застрахователни договори за &bdquo;Гражданска отговорност&rdquo;, така и тарифите по тази застраховка трябва ясно да указват, че тя осигурява покритие за територията на всички държави &ndash; членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария, за целия срок на договора. Тук влиза и всеки период в рамките на този срок, когато автомобилът се намира на територията на някоя от посочените държави. <br /> КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат &bdquo;Зелена карта&rdquo; по следните причини: <br /> &bull; системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка &bdquo;Гражданска отговорност&rdquo; в другите държави от ЕС са забранени; <br /> &bull; по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела. <br /> <br /> Пълният текст на Указанията по прилагане на чл. 258, ал. 2 от Кодекса за застраховането се намира на страницата на КФН, Рубрика &bdquo;Административни документи&rdquo;, Указания, Застрахователен пазар. <br /> <br />