Първият учебен ден носи тревоги за част от зодиите. По­зи­тив­на­та наг­ла­са ще по­мог­не на Овните да пре­вър­на­т не­дос­та­тъ­ци­те в пре­димс­тва, а Лъвовете се чувс­тва­т сво­бод­но и ком­фор­тно с парт­ньо­ра си. Вижте и вас какво ви очаква!
ОВЕН

По­зи­тив­на­та наг­ла­са ще ви по­мог­не да пре­вър­не­те не­дос­та­тъ­ци­те в пре­димс­тва. Раз­глеж­дай­те кон­флик­ти­те от по-ма­щаб­на глед­на точ­ка и изо­бре­та­тел­нос­тта ще ви под­ска­же вярно ре­ше­ние. Въз­мож­нос­ти­те да раз­ши­ри­те кръ­га на прия­те­лите си са поч­ти неог­ра­ни­че­ни. Пре­цен­явай­те доб­ре пос­тъп­ки­те си.

ТЕЛЕЦ

Оча­ква ви ден, из­пъл­нен с щас­тие и къс­мет. С осо­бе­на  си­ла то­ва се от­нася за всич­ко, свър­за­но с ра­бо­та­та ви. Ще за­поч­не­те да се от­нас­яте към за­да­чи­те си по-от­го­вор­но и ком­пе­тен­тно. Ще бъ­де­те ве­се­ли и ще проя­ви­те чувс­тво­то си за ху­мор. Юри­сти­те Тел­ци днес ус­пеш­но ще за­вър­шат някои де­ла.

БЛИЗНАЦИ

Денят е под­ходящ за на­ча­ло на дъл­го пъ­те­шес­твие. Ако сте уче­ни­ци или сту­ден­ти, мо­же­те да оча­ква­те от­лич­но пред­став­яне на теж­ки­те из­пи­ти. Близ­ки или род­ни­ни ще ви из­не­на­дат с не­ти­пич­на за тях щед­рост. С вни­ма­ние се от­насяй­те към слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, въз­мо­жен е про­пуск.

РАК

Днес сте ра­дос­тни и ек­спан­зив­ни. Има­те нас­трое­ние да се зае­ме­те с фи­нан­со­ви­те си проб­ле­ми. Мо­же да ви уве­ли­чат зап­ла­та­та, а то­ва оз­на­ча­ва, че ще ви бъ­де по-лес­но в раз­пре­дел­яне­то на се­мей­ния бю­джет. Къс­ме­тът ви ра­бо­ти и в сфе­ра­та на фи­нан­си­те, ще реа­ли­зи­ра­те важ­на сдел­ка.

ЛЪВ

Чувс­тва­те се сво­бод­но и ком­фор­тно с парт­ньо­ра си. Мно­го под­ходящ ден да по­тър­си­те но­ви за­бав­ле­ния на от­кри­то. Ед­на юри­ди­чес­ка бър­ко­тия ще бъ­де раз­ре­ше­на спра­вед­ли­во, та­ка че ни­кой няма да по­не­се за­гу­би. В чет­вър­тък ще има­те по­вод за праз­ну­ва­не и сре­ща с дъл­го­го­диш­ни прия­те­ли.

ДЕВА

Са­моу­ве­ре­нос­тта, уме­ния­та и вро­де­ни­те спо­соб­нос­ти на Де­ви­те ще нап­равят доб­ро впе­чат­ле­ние на по­тен­циа­лен нов ра­бо­то­да­тел. Денят ще бъ­де из­клю­чи­тел­но пло­дот­во­рен. Ако сте ре­ши­ли да по­тър­си­те но­ва ра­бо­та, прие­ме­те про­фе­сио­на­лен съ­вет и то­га­ва взе­ме­те око­нча­тел­но ре­ше­ние.

ВЕЗНИ

Ще раз­бе­ре­те, че в служ­ба­та съ­що мо­же да бъ­де за­бав­но. Всич­ко за­ви­си са­мо от то­ва от кой ъгъл ще пог­лед­не­те не­ща­та. Ко­ле­ги­те ви ще бъ­дат в чу­дес­но нас­трое­ние и с го­тов­ност ще ви сът­руд­ни­чат. За ве­чер­та си уре­де­те сре­ща с чо­ве­ка, на ко­го­то дър­жи­те. Пред­стоят ви прия­тни емо­ции.

СКОРПИОН

Денят е бла­гоп­рия­тен за лич­ни­те ви връз­ки. Има­те нас­трое­ние да се зае­ме­те с фи­нан­со­ви­те си проб­ле­ми. Проб­ле­ми­те ви за деня са свър­за­ни с де­ца­та или бли­зък родс­тве­ник. Ще нау­чи­те но­ви­на, коя­то ще ви из­ва­ди от рав­но­ве­сие. Пре­ди да се раз­гне­ви­те, из­слу­шай­те вни­ма­тел­но и дру­га­та по­зи­ция.

СТРЕЛЕЦ

Вие сте в доб­ро и оп­ти­мис­тич­но нас­трое­ние. Не се ко­ле­бай­те - днес е бла­гоп­рия­тен ден за пъ­ту­ва­не, не­за­ви­си­мо да­ли наб­ли­зо или на гол­ямо раз­стоя­ние. Ще ви вър­нат па­ри, кои­то сте да­ли на­заем. Къс­ме­тът ви ра­бо­ти в служ­ба­та, къ­де­то ва­ши ко­ле­ги ще ви да­дат це­нен съ­вет за пред­стоя­ща дей­ност. Приемете помощта им, ако ви предложат такава – по-лесно ще е за вас.

КОЗИРОГ

Нео­чак­ва­ни при­хо­ди ще ви за­рад­ват точ­но нав­ре­ме. Въз­мож­но е да спе­че­ли­те па­рич­на наг­ра­да или да по­лу­чи­те пре­мия за из­вън­ре­ден труд. Не пра­ве­те из­лиш­ни ком­про­ми­си. Дай­те ясно да се раз­бе­ре, че не въз­на­мер­ява­те да от­стъ­пи­те от по­зи­ции­те си. Дип­ло­ма­ция­та е ва­ше­то оръ­жие, но не отстъпвайте от позициите си. Заемете се с неотложните си задачи за деня.

ВОДОЛЕЙ

До­вол­ни сте от ра­бо­та­та си и сте в от­лич­но нас­трое­ние. Парт­ньо­рът ви е по-сго­вор­чив и сър­де­чен от оби­кно­ве­но. Ще ви спо­ри и де­ло­ва­та ра­бо­та. Съоб­раз­явай­те се все пак и с чуж­до­то мне­ние. Прие­май­те спо­кой­но все­ки един проб­лем в служ­ба­та, ако се сблъс­ка­те с та­къв и той няма да ви навреди. Все пак не доверявайте намеренията си, винаги ще се намери завистник.

РИБИ

Чет­вър­тък ще бъ­де чу­де­сен ден за Ри­би­те. Да­леч от чуж­до влия­ние, ще ус­пее­те да раз­ре­ши­те сър­де­чен проб­лем, и то та­ка, че ни­кой да не бъ­де на­ра­нен. Ве­чер­та пре­ка­рай­те с лю­би­мия чо­век. Не­го­ва­та жиз­не­ност и оп­ти­миз­мът му ще се пре­не­сат и вър­ху вас. Ще осъ­щес­тви­те пе­че­лив­ша сдел­ка, който ще стабилизира финансовото ви състояние, поразклатено в поседно време.