Как ще започне месец май за различните зодии навръх Великден. Луната преминава от Водолей в Риби. Родените в двата знака да си наложат спокойствие, каквото и да се случва около тях и да не се опитват да се намесват ако няма да са полезни, за да избегнат травми, но и проблеми с нервната и лимфната система.
ОВЕН<br /> <br /> Неделя е свър&shy;за&shy;на с пе&shy;ри&shy;од на про&shy;ме&shy;ни във ва&shy;шия жи&shy;вот и мо&shy;же би в та&shy;зи връз&shy;ка днес ще бъ&shy;де&shy;те дос&shy;та ен&shy;ту&shy;си&shy;а&shy;зи&shy;ра&shy;ни и с при&shy;пов&shy;диг&shy;на&shy;то нас&shy;т&shy;ро&shy;е&shy;ние. За ня&shy;кои Ов&shy;ни са ха&shy;рак&shy;тер&shy;ни под&shy;к&shy;ре&shy;па&shy;та и доб&shy;ри&shy;те съ&shy;ве&shy;ти от стра&shy;на на мъж в до&shy;ма им. Празникът се очертава за вас с много положителни емоции и добро настроение.<br /> <br /> ТЕЛЕЦ<br /> <br /> Дос&shy;та емо&shy;ци&shy;о&shy;нал&shy;но е по&shy;ве&shy;де&shy;ни&shy;е&shy;то ви в до&shy;ма, къ&shy;де&shy;то ня&shy;кои ще имат праз&shy;ник, а дру&shy;ги ще стиг&shy;нат до без&shy;раз&shy;съд&shy;с&shy;т&shy;во в дейс&shy;т&shy;ви&shy;я&shy;та си. Те&shy;зи, ко&shy;и&shy;то са на ра&shy;бо&shy;та днес, ще имат ус&shy;пе&shy;шен ден и ще бъ&shy;дат въз&shy;наг&shy;ра&shy;де&shy;ни за тру&shy;да си. За ня&shy;кои от вас денят е свър&shy;за&shy;н с ня&shy;кои про&shy;ме&shy;ни в пар&shy;т&shy;ньор&shy;с&shy;ки&shy;те от&shy;но&shy;ше&shy;ния.<br /> <br /> БЛИЗНАЦИ<br /> <br /> Вие сте по-емо&shy;ци&shy;о&shy;нал&shy;ни и ин&shy;ту&shy;и&shy;тив&shy;ни, и за ня&shy;кои от вас е въз&shy;мож&shy;но ня&shy;как&shy;во съ&shy;би&shy;тие да доп&shy;ри&shy;не&shy;се за ду&shy;хов&shy;но&shy;то ви раз&shy;ви&shy;тие. Ня&shy;кои ще бъ&shy;дат осо&shy;бе&shy;но щас&shy;т&shy;ли&shy;ви от из&shy;вес&shy;тие или пред&shy;ло&shy;же&shy;ния за съв&shy;мес&shy;т&shy;на ра&shy;бо&shy;та с чо&shy;век от чуж&shy;би&shy;на. Тру&shy;ден ден за биз&shy;нес и де&shy;ло&shy;ва изя&shy;ва, не рискувайте с хазарт.<br /> <br /> РАК<br /> <br /> Ра&shy;ци&shy;те се чув&shy;с&shy;т&shy;ват дос&shy;та из&shy;раз&shy;ход&shy;ва&shy;ни и из&shy;нер&shy;ве&shy;ни днес. Ня&shy;кои ще се опи&shy;тат да из&shy;бя&shy;гат от дейс&shy;т&shy;ви&shy;тел&shy;ност&shy;та в са&shy;мо&shy;зат&shy;ва&shy;ря&shy;не или ди&shy;рек&shy;т&shy;но по&shy;се&shy;ще&shy;ние на от&shy;да&shy;ле&shy;че&shy;но мяс&shy;то, или сред при&shy;ро&shy;да&shy;та. Ня&shy;кои от Рак мо&shy;гат да бъ&shy;дат дос&shy;та въ&shy;о&shy;ду&shy;ше&shy;ве&shy;ни във връз&shy;ка с фи&shy;нан&shy;со&shy;ва сдел&shy;ка и да стиг&shy;нат до бе&shy;зум&shy;ни дейс&shy;т&shy;вия.<br /> <br /> ЛЪВ<br /> <br /> В сво&shy;я&shy;та са&shy;мо&shy;о&shy;т&shy;вер&shy;же&shy;ност Лъ&shy;во&shy;ве&shy;те мо&shy;гат да стиг&shy;нат до глу&shy;пост днес. Об&shy;мис&shy;ляй&shy;те ра&shy;зум&shy;но пос&shy;тъп&shy;ки&shy;те си, за&shy;що&shy;то неви&shy;на&shy;ги си зас&shy;лу&shy;жа&shy;ва жер&shy;т&shy;во&shy;го&shy;тов&shy;ност, а огор&shy;че&shy;ни&shy;е&shy;то е са&shy;мо ва&shy;ше. Въз&shy;мож&shy;ни са при&shy;я&shy;т&shy;ни съ&shy;о&shy;б&shy;ще&shy;ния. Ус&shy;пеш&shy;ни пар&shy;т&shy;ньор&shy;с&shy;ки вза&shy;и&shy;мо&shy;о&shy;т&shy;но&shy;ше&shy;ния с же&shy;на при съд&shy;ру&shy;жен биз&shy;нес. Няки ще са на място, където ще срещнат стари свои приятели и ще празнуват.<br /> <br /> ДЕВА<br /> <br /> За по&shy;ве&shy;че&shy;то от Де&shy;ва неделя е свър&shy;за&shy;на с лични ан&shy;га&shy;жи&shy;мен&shy;ти. Въп&shy;ре&shy;ки че ед&shy;ва ли сте нас&shy;т&shy;ро&shy;е&shy;ни за та&shy;ко&shy;ва про&shy;ти&shy;ча&shy;не на де&shy;ня, ще се на&shy;ло&shy;жи да не от&shy;ла&shy;га&shy;те за&shy;дъл&shy;же&shy;ни&shy;я&shy;та си. Го&shy;ле&shy;ми&shy;те огор&shy;че&shy;ния или неп&shy;ри&shy;я&shy;т&shy;нос&shy;ти, с ко&shy;и&shy;то ще се сблъс&shy;ка&shy;те през де&shy;ня, са свързани с до&shy;ма ви. Не се поддавайте на лошото настроение, вземете нещата в свои ръце и празнувайте Светлия ден.<br /> <br /> ВЕЗНИ<br /> <br /> Мно&shy;го щас&shy;т&shy;лив и по&shy;бе&shy;до&shy;но&shy;сен ден за Вез&shy;ните. Зна&shy;че&shy;ни&shy;е&shy;то му отек&shy;ва по-сил&shy;но у пред&shy;с&shy;та&shy;ви&shy;тел&shy;ки&shy;те на зна&shy;ка. За ня&shy;кои от вас в неделя има важ&shy;но съ&shy;би&shy;тие, ко&shy;е&shy;то ка&shy;сае до&shy;маш&shy;ния жи&shy;вот. Вни&shy;ма&shy;вай&shy;те в об&shy;щес&shy;т&shy;ве&shy;ни&shy;те си връз&shy;ки и кон&shy;так&shy;ти. Пътуващите между вас ще се озоват на място, къдто ще почувстват Божията благодат.<br /> <br /> СКОРПИОН<br /> <br /> Скор&shy;пи&shy;о&shy;ни&shy;те се чув&shy;с&shy;т&shy;ват още&shy;те&shy;ни и же&shy;ла&shy;ни&shy;е&shy;то им се свеж&shy;да един&shy;с&shy;т&shy;ве&shy;но да от&shy;с&shy;тъп&shy;ват от си&shy;ту&shy;а&shy;ци&shy;и&shy;те през де&shy;ня. Усе&shy;ща&shy;не&shy;то на ня&shy;кои от вас, че са жер&shy;т&shy;ви на осо&shy;бе&shy;ни об&shy;с&shy;то&shy;я&shy;тел&shy;с&shy;т&shy;ва и фи&shy;нан&shy;со&shy;ви зат&shy;руд&shy;не&shy;ния, са за&shy;си&shy;ле&shy;ни. В неделя нас&shy;тъп&shy;ва бла&shy;гоп&shy;ри&shy;я&shy;тен пе&shy;ри&shy;од на про&shy;ме&shy;ни в живота ви. Вашата одухотвореност ще омаловажи всички неприятни аспекти през деня.<br /> <br /> СТРЕЛЕЦ<br /> <br /> Оп&shy;ре&shy;де&shy;ле&shy;но зле ще се чув&shy;с&shy;т&shy;ват Стрел&shy;ци&shy;те в поне-делник. Дос&shy;та мо&shy;ше&shy;ни&shy;чес&shy;ки мо&shy;гат да се раз&shy;ви&shy;ят си&shy;ту&shy;а&shy;ци&shy;и&shy;те в служ&shy;ба&shy;та за те&shy;зи от вас, ко&shy;и&shy;то са на ра&shy;бо&shy;та днес. Въз&shy;мож&shy;ни са из&shy;ма&shy;ми и ра&shy;зо&shy;ча&shy;ро&shy;ва&shy;ния. За ня&shy;кои от пред&shy;с&shy;та&shy;ви&shy;тел&shy;ки&shy;те на Стре&shy;лец пред&shy;с&shy;тои не&shy;о&shy;т&shy;лож&shy;на служебна ра&shy;бо&shy;та.<br /> <br /> КОЗИРОГ<br /> <br /> Де&shy;нят пре&shy;дос&shy;та&shy;вя добри въз&shy;мож&shy;нос&shy;ти за вас, ще присъствате на семейно-роднински празник и точно това ще ви донесе така жадуваното удовлетворение. Точ&shy;но по та&shy;зи при&shy;чи&shy;на ня&shy;кои от вас ще имат и при&shy;до&shy;бив&shy;ки. Из&shy;вес&shy;т&shy;ни зат&shy;руд&shy;не&shy;ния мо&shy;же да очак&shy;ва&shy;те при контактите, но е доб&shy;ре още от днес да за&shy;поч&shy;не&shy;те да из&shy;г&shy;лаж&shy;да&shy;те всич&shy;ки про&shy;ти&shy;во&shy;ре&shy;чия.<br /> <br /> ВОДОЛЕЙ<br /> <br /> Днес ще бъ&shy;де&shy;те из&shy;не&shy;на&shy;да&shy;ни от съ&shy;о&shy;б&shy;ще&shy;ние или те&shy;ле&shy;фон&shy;но обаж&shy;да&shy;не, ко&shy;е&shy;то за ня&shy;кои мо&shy;же да се пре&shy;вър&shy;не в нов жи&shy;тейс&shy;ки път или но&shy;ва про&shy;фе&shy;си&shy;о&shy;нал&shy;на ли&shy;ния. Не&shy;о&shy;б&shy;хо&shy;ди&shy;мо е да от&shy;с&shy;т&shy;ра&shy;ни&shy;те ня&shy;кои про&shy;ти&shy;во&shy;ре&shy;чия у са&shy;ми&shy;те вас, ко&shy;и&shy;то са свър&shy;за&shy;ни с лю&shy;бов&shy;ния ви жи&shy;вот. Бе&shy;зус&shy;пеш&shy;ни опи&shy;ти за па&shy;рич&shy;ни при&shy;до&shy;бив&shy;ки.<br /> <br /> РИБИ<br /> <br /> За Ри&shy;би&shy;те неделята е не&shy;за&shy;до&shy;во&shy;ли&shy;тел&shy;на от глед&shy;на точ&shy;ка на стремежа ви за хармония в дома ви. Ня&shy;кои от вас ще бъ&shy;дат огор&shy;че&shy;ни от не&shy;ко&shy;рек&shy;т&shy;но&shy;то от&shy;но&shy;ше&shy;ние на хо&shy;ра, с ко&shy;и&shy;то днес ще кон&shy;так&shy;ту&shy;ват. Мо&shy;же би най-доб&shy;ре е да пре&shy;о&shy;с&shy;мис&shy;ли&shy;те на&shy;чи&shy;ни&shy;те си на дейс&shy;т&shy;вия и да из&shy;г&shy;ра&shy;ди&shy;те но&shy;ва и яс&shy;на прог&shy;ра&shy;ма. В дома ви положението е стабилно.&nbsp;