Сливенският окръжен съд се произнесе с Решение по дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) срещу лицето Марин Куцаров от гр. Бургас /по прякор - Куцара/.
Комисията "Кушлев"образува проверка срещу Куцаров през м. септември 2006г., след получено уведомление от ОДП – Бургас, за започнало наказателно преследване за изнудване. Установи се, че лицето е с богато криминално минало, като за периода 1984г. – 2003г. има постановени от съда 4 присъди и 2 споразумения, за извършени престъпления по НК.
В резултат на образуваното производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, КУИППД събра данни относно произхода и законността на имуществото и доходите на лицето за периода 1990г. – 2006г. Извършеният икономически анализ показа, че е налице отрицателна разлика между реализирани доходи и извършени разходи, в размер на 713,68 минимални работни заплати.
През м. ноември 2006г. съдът уважи внесени от Комисията искания, за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на Марин Куцаров.
През м. февруари 2007г. КУИППД внесе мотивирано искане в Сливенския окръжен съд, където се заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата, с ответник - Куцаров.
Сливенският окръжен съд, след проведени 11 съдебни заседания, реши да се отнеме в полза на държавата от Марин Куцаров, следното имущество:
1. дворно място в с.Ковачево, обл. Стара Загора, с площ от 910 кв.м.;
2. жилищна сграда, лятна кухня и подобрения – находящи се в дворното място в с. Ковачево;
3. овощна градина в землището на гр. Несебър, местността „Бостанлъка”, цялата с площ от 1 200 кв.м.;
4. два поземлени имота - трайни насъждения в землището на гр. Несебър, местността „Бостанлъка”, всеки един с площ от 1 199 кв.м.;
5. контролно – технически пункт, находящ се в гр. Котел, със застроена площ от 231 кв.м.
Настоящото решение на първа съдебна инстанция, по заведени от КУИППД дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е пето по ред за 2009г, съобщават от Комисията. /БЛИЦ