Комисията за защита на потребителите завежда иск срещу „Космо България Мобайл” ЕАД, по-известна с търговското си наименование Globul, като крайна мярка срещу нарушаване на правата на голяма група потребители чрез въвеждане на неравноправни клаузи в общите условия на договорите.
Една от тези клаузи предвижда възможност потребителят едностранно да прекрати индивидуалния си безсрочен договор, едва след като месец по-рано е направил писмено предизвестие за това и след като е изплатил всички дължими суми, както и месечната абонаментна цена за срока на предизвестието, обясняват от организацията. Той има право да прекрати индивидуалния си договор, без значение дали е срочен или безсрочен, и при &bdquo;съществено или системно нарушение на общите условия от страна на Глобул&rdquo;, но отново при същите условия &ndash; да направи писмено едномесечно предизвестие и да изплати всички дължими към момента суми заедно с месечната абонаментна такса за периода, в който тече срока по предизвестието. <br /> <br /> В същото време е дадено право на Глобул едностранно да прекрати незабавно индивидуален договор, в случай че потребителят е нарушил съществено или системно общите условия. Тези уговорки водят до значително неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора, тъй като при неспазване на общите условия потребителят трябва да направи едномесечно предизвестие за прекратяване на договора, а мобилният оператор може да направи това незабавно. <br /> <br /> Друга уговорка в ущърб на икономическите интереси на потребителите е тази, с която търговецът си запазва правото да променя цените на предоставяната услуга, без да даде възможност на клиента си да се откаже от договора, в случай че той стане неизгоден за него. Оказва се, че е създадена предпоставка потребителят да остане абонат на същия оператор, въпреки че окончателно определената нова цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора и последвалата актуализация на таксите вече не го устройва. <br /> <br /> Възможността мобилният оператор едностранно да прекрати договора с клиента си, ако има изискуеми задължения по други договори, сключени между двете страни, е третата неравноправна клауза в общите условия на мобилния оператор, заради които КЗП завежда иск срещу него. В случая за подобно действие липсва правно основание, тъй като, за да е налице такова, в текста на клаузата трябва да бъде уговорена отговорност, в чието основание да лежи развалянето на договора. Договорите могат да бъдат изменяни, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в Закона за задълженията и договорите. <br /> <br /> Искът на КЗП срещу &bdquo;Космо България Мобайл&rdquo; ЕАД е за преустановяване на нарушенията. /БЛИЦ