Повечето от язовирите на територията на община Стралджа, Ямболско, са строени през периода 1950-1960 г. През годините водоемите са преминавали от “ръка на ръка” – в началото те са стопанисвани от бившите ТКЗС-та, а впоследствие - от Ликвидационните съвети и новообразувани земеделски кооперации.
Голяма част от тези изкуствени водни площи общината в Стралджа прие с лоши технически и експлоатационни характеристики вследствие на амортизация и лошо стопанисване. Към настоящия моментт на концесия са отдадени 18 язовира, съобщи кореспондентът на Агенция БЛИЦ. Вземайки предвид състоянието им в договорите с концесионерите е предвидена клауза, която ги задължава да извършват за своя сметка текущи ремонти, да възстановяват нарушените язовирни стени, да се грижат като добър стопанин и предприемат всички действия по охрана и опазване на язовирите и правилна експлоатация на съоръженията.
Отделно общината в Стралджа има отдадени под наем други 23 язовира. Като потенциално опасни водни обекти се определят язовирите в селата Тамарино, Каменец, Палаузово, Недялско и Люлин. Всички те са под специалното наблюдение както на общината така и на Гражданска защита, Напоителни системи, Басейнова дирекция, на концесионерите и наемателите. На този етап общината не е в състояние да извършва пълноценни дейности по поддръжката на язовирите в добро техническо състояние, тъй като постъпилите в бюджета средства се изразходват съгласно утвърдените приоритети. Разходите за текущи ремонти и възстановяването на водоемите не са от приоритетните.
Общо като приходи от концесия и наеми през 2007 г. в общината са постъпили над 25 хил.лв., като събираемостта на приходите възлиза на около 98 %. /БЛИЦ