Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ изпраща писма до общините, които са бенефициенти по приоритетна ос 1 и 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” /ОПОС/ да спрат временно процедурите за обществени поръчки, както и да подписват договори с изпълнителите.
Обект на преглед на експертите са договори за безвъзмездна помощ на обща стойност 683,85 млн. лв.<br /> <br /> Проверяваните проекти по приоритетна ос 1 за пречиствателни станции, водоснабдителни и канализационни мрежи за населени местна под и над 10 хил. еквивалент жители са 157 договора със 115 общини за техническа помощ на стойност 154 млн. лв. и други 29 договора за строителство на стойност 511 млн. лв. По приоритетна ос 2 &ndash; за строителство на нови депа и закриване и рекултивация на стари се проверяват 33 проекта на обща стойност 20 млн. лв, уточняват от МОСВ. <br /> <br /> Успоредно с проверките, от МОСВ разработват нов подход за управление на тези проекти. Резултатите е възможно да доведат до промяна на обхвата и параметрите на проектите, както и до налагане на мерки за засилен контрол на изпълнението. Това според екоминистерството ще отговори на очакванията на Еврокомисията за прозрачност при реализацията на тези проекти. <br /> <br /> От МОСВ уточниха, че мярката е временна. Договорите за безвъзмездна помощ между МОСВ и общините остават в сила, като срокът на изпълнението им ще бъде удължен със срока, за който ще се наложи спирането. След приключване на прегледа на финансираните проекти ще се проведат срещи с бенефициентите, на които да се договорят конкретните мерки по всеки от договорите за безвъзмездна финансова помощ. <br /> <br /> От екоминистерството предупреждават онези общини, които на своя глава продължат да сключват договори с бенефициенти, че има опасност някои от разходите да не бъдат възстановени. <br /> Красимир Николов, БЛИЦ<br />