Мога да се пенсионирам тази година, но не ми достига стажът. Важи ли още правото да се купи недостигащ стаж и до колко години?Стефан БОНЕВ, Мездра 
 Възможността да заплатят осигурителни вноски до 5 г. осигурителен стаж, недостигащ за придобиване право на пенсия по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. От този ред не могат да се ползват лица, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст - например работилите при неблагоприятни условия на труд, които искат да се пенсионират по реда на § 4, ал. 1 - 3 от ПЗР на КСО и др.

Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата е разгледано в чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, както и в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

♦ за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

♦ за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен “доктор”;

♦ до 5 г. недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.


Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория, като “закупеният” стаж може да се ползва само при пенсиониране. Лицата внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6 от КСО. “Закупеният” стаж се зачита с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. Осигурителен стаж може да се “закупи” във всеки един банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответният параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите за закупуване на стаж по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 КСО се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретният период, за който се внасят вноските и който ще се зачита за осигурителен стаж.

Когато лицето е заявило желанието си да “закупи” осигурителен стаж по този ред, от съответното териториално поделение на НОИ се преценява точно колко време не достига до окръгляне на необходимия за пенсиониране осигурителен стаж, като биват информирани за недостигащия осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им. Недостигащият осигурителен стаж при пенсиониране се преценява към датата на заявлението. Пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски. Времето, за което са внесени осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

С вдигането на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. ще се наложи преизчисление и на размера на вноската за осигурителния стаж. Проверете в НОИ за повече подробности.