Със съпруга ми притежаваме апартамент, в който живее единият от синовете ни, а ние живеем в друг апартамент, собственост на сина. Искаме да му направим завещание, с което той да наследи нашия апартамент. Молим ви, цитирайте какво трябва да съдържа завещанието, собственоръчно ли трябва да бъде написано, къде се подава и в кого остава, след като го подадем. Ангелинка ПЕНЧЕВА, София
В нашето законодателство завещанието е уредено в Закона за наследството (ЗН). Завещателни разпореждания със своето имущество за след смъртта си може да извърши само пълнолетно лице, което не е поставено под пълно запрещение и е способно да действа разумно. 

Завещанието може да се състави като общо - за цялото имущество на наследодателя, или за дробна част от него - без да се определят конкретни вещи или имоти; или като частно завещание (завет) - за конкретно определено имущество (движима вещ, недвижим имот и т. н.). Облагодетелстваният по такова частно завещание е заветник. В едно завещание могат да се съчетаят и двете форми. 

Обърнете внимание, че ако в завещанието не е съобразена запазената част, дяловете и на наследника по общо завещание, и на заветника се намаляват съразмерно. 

Завещанието е задължително писмено, като нашият закон предвижда две равностойни форми - нотариално и саморъчно. Нотариалното завещание се извършва от нотариуса в присъствието на двама свидетели. Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него. Подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания. 
След съставянето на саморъчното завещание завещателят има три възможности за съхранение на завещанието - да го държи у себе си, да го предаде на друго лице или да го предаде на нотариус. Единствено от самия завещател зависи как ще се съхранява саморъчното завещание. 

То може винаги да се вземе обратно от нотариуса, но само от самия завещател лично.
 
Разбрахте, че можете да завещаете на сина си вашето жилище, но по този ред не можете да му оставите целия апартамент, а идеални части до размера на разполагаемата част от наследството. Можете да използвате различни правни способи, за да постигнете целените от вас последствия. Как това да стане най-добре конкретно и след запознаване с документите, ще обсъдите с адвокат.