Няма нарушения от страна на Националната служба за охрана, каквито са посочени в одитен доклад на Сметната палата, за който БЛИЦ съобщи. В доклада бяха изредени някои нарушения като разминавания в сметките за гориво, непрлавомерно обитавани апартаменти на службата, ремонт на коли на служители във ведомствения гараж и липса на данни за шофьорите, които са извършили произшествия.
Националната служба за охрана (НСО) излезе с уточнения, по повод одитния доклад. Ето какво се казва в тях: <br /> <br /> Във връзка с информацията, че сервизът на НСО е работил като частна фирма и е извършвал услуги на външни лица, от НСО уточняват: В одитния доклад е констатирано, че в сервиза на службата са извършвани автотранспортни услуги на служители на НСО като тази дейност не е регламентирана в чл.12, т.2 от Правилника за устройството и дейността на НСО /ПУДНСО/. Дадена е официално препоръка &ndash; &bdquo;Да се прекрати извършването на нерегламентираната в ПУДНСО стопанска дейност за ремонт на автомобили, които не са собственост на НСО, или да се предприемат дeйствия за регламентирането й&ldquo;.<br /> <br /> Към настоящия момент действия за регламентиране на посочената дейност са предприети в проекта за Закон за Национална служба за охрана.<br /> <br /> По отношение на заприходяването на горивата: В одитния доклад е констатирано, че при проверка на документите за получени доставки на горива е установено, че има положителни и отрицателни разлики между количествата от фактурите и отразените от нивомерната система на бензиностанцията в резултат на влиянието на външната температура върху референтния обем на горивото. Посочената разлика в размер на 2955 литра се дължи на това, че производителят фактурира горивото при 15 градуса С, а полученото гориво се заприходява при различна от тази външна температура. В зависимост от външната температура тази разлика би могла да бъде както положителна, така и отрицателна. В конкретния случай външната температура е била по-висока от 15 градуса, поради което разликата е отрицателна.<br /> <br /> Във връзка с твърдението, че през 2011 г. в три от апартаментите от ведомственият жилищен фонд на НСО са настанени хора, които не са служители на службата, и че НСО &bdquo;въртяла бизнес с жилища&ldquo;, от НСО заявават: Това твърдение не отговаря на истината. Одиторите от Сметната палата са установили, че за три от жилищата са налице условия, при които те се ползват от лица, които не са служители на НСО. Тези лица отказват да освободят доброволно жилищата, въпреки неколкократните писмени напомняния на службата. <br /> <br /> Ръководството на НСО многократно е сезирало писмено областния управител за стартиране на административна процедура по чл. 80 от Закона за държавната собственост за принудително изземване на обитаваните апартаменти. Що се отнася до &bdquo;бизнеса с жилища&ldquo;, категорично заявяваме, че службата не е получила нито един лев наем за горепосочените апартаменти.<br /> <br /> По отношение стопанство &bdquo;Кричим&ldquo; &ndash; през 2011 г. на основание чл.14 от Правилника за устройството и дейността на НСО, службата осигурява за сметка на своя бюджет ползването и управлението на стопанство &bdquo;Кричим&ldquo; гр. Стамболийски. В одитния доклад е констатирано, че извършването на стопанската дейност в стопанството не е свързано с основните функции на службата и винаги е затруднявало текущата дейност, характеризирала се е с ниска ефективност и ангажирането на финансов ресурс.<br /> <br /> С Решение № 592 от 12 юли 2012 г. на Министерски съвет, стопанство &bdquo;Кричим&ldquo; гр.Стамболийски е отнето от управлението на НСО, считано от 01. 08. 2012 г. и предоставено на Министерство на финансите.<br /> <br /> Относно информацията, че автомобили на НСО са участвали в 51 катастрофи и че в книгата за отчитане на произшествията невинаги е била вписвана информация за датата, часа на катастрофата, името на водача на автомобила и обстоятелствата, при които е станало произшествието, от НСО уточняват, че има разлика между автопроизшествия и пътно-транспортни произшествия.<br /> <br /> В случая говорим за възникнали 51 застрахователни събития с автомобили на службата. През този период са регистрирани 29 леки пътно-транспортни произшествия. Те са констатирани с акт за установяване на административно нарушение и протокол за ПТП, издавани от пътната полиция. Датата, часът и мястото на възникване на пътно-транспортните произшествия се установяват от компетентния орган &ndash; пътната полиция, а не от НСО. Останалите 22 случая са инцидентни, възникнали, поради влошени атмосферни условия и др. /счупено стъкло вследствие на камък по време на движение, паднали клони върху тавана на возилото, щети от градушка и т.н./<br /> <br /> В края на 2011 година в НСО е формирана икономия от средствата за работни заплати, утвърдени съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година. Със заповед на началника на службата е изплатено допълнително еднократно възнаграждение в размер на 270 лева на всеки служител. Съгласно направената констатация от Сметната палата, заповедта е издадена в съответствие с действащата нормативна уредба и извършеният разход е законосъборазен./БЛИЦ<br />