Не е констатирано замърсяване на въздуха в град Казанлък, показват измерванията на мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Регионална лаборатория, съобщи РИОСВ - Стара Загора.
След инцидента вчера в казанлъшкото предприятие "Арсенал" АД, по искане на директора на РИОСВ-Стара Загора бе ситуирана станция за контрол на атмосферния въздух пред сградата на общината.
До 8:00 часа тази сутрин станцията извършваше непрекъснат контрол на параметрите, характеризиращи качеството на въздуха. Концентрациите на всички наблюдавани атмосферни замърсители - серен и азотен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици, сяроводород, амоняк, сяроводород, метанови и неметанови въглеводороди и въглероден оксид са многократно под нормите. /БЛИЦ