Здравната каса отмени новите критерии за заплащане на лечение на диабетноболни с аналогови инсулини.
На 15 юни в сила трябваше да влязат нови изисквания на НЗОК, които даваха въможност пациентът да изгуби правото си на безплатно лечение с аналогов инсулин, ако не поддържа добър контрол на някои от медицинските си показатели. Пациентските организации на диабетиците обаче, както и дружеството на ендокринолозите, остро възразиха срещу новите критерии. В резултат на това от касата съобщиха, че в сила остават правилата, действащи от началото на годината.

НЗОК ще прилага утвърдените критерии за провеждане на инсулиново лечение при болни със захарен диабет, в сила от 1 февруари т.г. Направените промени през юни т.г. в Критериите за провеждане на лечение с инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси на болни от диабет на този етап не са влезли в действие. Това решение беше взето в резултат на анализа на първите данни от получените контролни изследвания на гликиран хемоглобин на пациенти, провеждащи лечение с аналогови инсулини по протокол. Установените съществени различия в стойностите на гликирания хемоглобин при започване на лечението и получените на настоящия етап за едни и същи пациенти налагат извода, че е необходимо сериозно обсъждане на причините за тези резултати и на ефекта от провежданото лечение с аналогови инсулини, както и на евентуални промени в критериите. Желанието на Касата за промени е в посока увеличаване на контрола върху лечението и проследяване на състоянието на пациентите с участието на специалисти ендокринолози и пациенти. НЗОК ще продължи да извършва контролни изследвания на гликиран хемоглобин - напълно безплатни за пациентите, без това да се отразява върху терапията на болните, съобщиха от Здравната каса.

"Категорично заявяваме, че в сега действащите критерии няма да присъстват текстовете, определящи изискванията относно продължаване на лечението с инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси, само ако е достигнат минимален ефект на понижаване на гликирания хемоглобин от поне 1% през периода на лечение с инсулинов аналог/аналози. Едновременно с това не се променя и Декларацията за информирано съгласие за лечение с инсулинов аналог/аналози. В декларацията не присъстват текстове, изискващи „продължаване на лечението с аналогов инсулин само при достигане на минимален ефект на понижаване на гликиран хемоглобин от поне 1%, получен от лаборатория, сертифицирана по БНСВОК”. Категорично подчертаваме, че в резултат на проведени срещи, инициирани от НЗОК, с представители на Научното дружество по ендокринология, със специалисти от страната и с представители на редица пациентски организации, позицията на институцията е в посока желание за диалог между институцията и ендокринолозите в полза на пациентите. Дискусиите и разговорите с всички заинтересовани страни ще продължат и през следващите седмици с цел постигане на високо качество и добър терапевтичен ефект при лечението на диабетноболните, заявяват от НЗОК.

В конкретен план може да се отбележат дейностите, които НЗОК заплаща за профилактика, диспансерно наблюдение, изследвания и болнично и медикаментозно лечение на това заболяване:


І. Извънболнична помощ

1. Превенция на захарния диабет.

Ежегодно ОПЛ извършва профилактични прегледи на всички ЗЗОЛ (задължително здравноосигурени лица) от пациентската му листа. В профилактичния преглед на лицата над 18 години, освен всички предвидени дейности, са включени определяне на кръвна захар с глюкомер и изследване на урина с тест-ленти (за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин и pH).


2. Ранно откриване.

При профилактичните прегледи на ЗЗОЛ с оглед профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, ОПЛ формира рискова група „Захарен диабет” при лица с:

· фамилна анамнеза за инсулинозависим захарен диабет (Z83.3) и стойности на кръвна захар на гладно > 5.6 mmol/l (определени с глюкомер) (R73);

· затлъстяване при ИТМ ≥ 30кг/м2 (Е65; E66; Е67; Е68) и стойности на кръвна захар на гладно > 5.6 mmol/l (определени с глюкомер) (R73);

· артериална хипертония (I10 - I15) и стойности на кръвна захар на гладно > 5.6 mmol/l (определени с глюкомер) (R73);

· предшестващи данни за дислипидемия (R94.3) и стойности на кръвна захар на гладно > 5.6 mmol/l (определени с глюкомер) (R73);

· предшестващ захарен диабет по време на бременност (Z87.5);

· предшестващи данни за намален глюкозен толеранс (R73.0), (налице е, когато кръвната захар на гладно е под 7,0 mmol/l, а кръвната захар 2 часа след обременяване със 75 гр. глюкоза е 7,8-11,0 mmol/l).

ЗЗОЛ над 18 години, включени в тази рискова група, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при специалист по ендокринология и болести на обмяната.


3. Грижа и услуги за болни от диабет

За децата до 18-годишна възраст със захарен диабет диспансерното наблюдение се провежда от ендокринолог. НЗОК заплаща 12 прегледа годишно, консултация със специалист (нефролог, офталмолог, невролог и др.) - един път в годината, както и следните изследвания: КЗП (кръзнозахарен профил), гликиран хемоглобин, холестерол, триглицериди, микроалбуминурия - два пъти годишно.

На болните със захарен диабет ІІ тип НЗОК заплаща три диспансерни прегледа годишно при общопрактикуващ лекар. Задължително един път в годината болният се консултира със специалист ендокринолог, който назначава изследване на урина за микроалбуминурия. Общопрактикуващият лекар назначава 2 пъти годишно изследване на гликиран хемоглобин, или КЗП - 2 до 4 пъти в годината. Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург или хирург) - един път на две години.

При болните със захарен диабет на инсулиново лечение над 18-годишна възраст диспансерното проследяване се извършва от специалист по ендокринология. НЗОК заплаща за болните със захарен диабет на инсулиново лечение три диспансерни прегледа годишно при ендокринолог, които включват общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдовата и нервната система. Един път годишно задължително се прави ЕКГ, а по преценка на лекаря – и при всеки преглед. Два пъти в годината се определя кръвна захар с глюкомер. Изследва се КЗП, гликиран хемоглобин, седимент в урината, креатинин, холестерол.

Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург или хирург) - един път годишно.


Изследвания

При лица под 18-годишна възраст:

със захарен диабет - извършват се следните изследвания: гликиран хемоглобин, КЗП,
микроалбуминурия, холестерол, седимент, триглицериди, HDL-холестерол, креатинин;
с диабетна ретинопатия - се провежда лазертерапия.
При лица над 18-годишна възраст:

със захарен диабет и диабетна полиневропатия - извършват се следните изследвания: микроалбуминурия, гликиран хемоглобин, КЗП, холестерол, седимент, креатинин.


4. Достъп на пациенти

Достъпът на пациента до медицинска помощ се регламентира с НАРЕДБА за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ на Министерство на здравеопазването. В съответствие с тази наредба ЗЗОЛ имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна. Избраният личен лекар при необходимост насочва пациента към специалист като издава медицинско направление. Диспансерното наблюдение от специалист ендокринолог се осъществява на основание еднократно издадено от семейния лекар направление към специалиста за срока на диспансерното наблюдение.


ІІ. Болнична помощ за лечение на захарен диабет

Клиничните пътеки – гарантиращи пакета дейности в болничната медицинска помощ за 2007 г., както и за 2008 г. покриват изцяло лечението в областта на ендокринологията, включително и лечението на диабета и всички усложнения, свързани с него:

- болни с диабетна кетоацидоза;

- болни с декомпенсиран захарен диабет;

- болни с тип 2 захарен диабет с изчерпани инсулинови резерви за започване на инсулиново лечение;

- болни с хиперосмоларитет;

- болни с декомпенсиран захарен диабет и диабетна нефропатия.


НЗОК заплаща изцяло лечението на ендокринологични заболявания по 11 клинични пътеки.

По клиничните пътеки, покриващи лечението на диабета и свързаните с него усложнения, са преминали съответно:

- по КП № 8 „Диабетна полиневропатия” за 2007 г. са преминали 32 936 пациенти.

- по КП № 104 „Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години” за 2007 г. са преминали 20 472 пациенти.

- по КП № 105 „Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години” за 2007 г. са преминали 925 пациенти.


ІІІ. Лекарствени продукти и медицински изделия, предназначени за извънболнично лечение на захарен диабет

НЗОК заплаща напълно медикаментите за основно лечение на болните със захарен диабет – инжекционни инсулини (конвенционални и аналогови) – 23 бр., перорални антидиабетни медикаменти – 49 бр., както и медикаментите, необходими за лечение на усложненията на болестта – 24 бр.

НЗОК заплаща напълно и медицинските изделия за самоконтрол на кръвната захар: глюкомери - 9 бр., и тест – ленти за тях – 14 бр. номенклатури.

В лекарствения списък на НЗОК са включени 96 бр. лекарствени продукти, предназначени за лечение на захарен диабет и усложненията на болестта и 23 бр. медицинските изделия за самоконтрол на кръвната захар.

Съгласно договорите между НЗОК и фирмите, притежатели на Разрешения за употреба на инсулини, изпълнителите доставят безплатно инжектиращи устройства и 50 бр. игли годишно на всеки пациент. Изпълнителите по договорите за доставка на медицински изделия за самоконтрол на кръвната захар окомплектоват глюкомерите с 200 бр. допълнителни игли за убождащо устройство, допълват от НЗОК. /БЛИЦ