НЗОК отново обърка пациентите и аптеките. Има разминаване между списък с лекарства на НЗОК и на Министерски съвет създава напрежение между аптеките и пациентите, съобщават от Български фармацевтичен съюз.
От една седмица НЗОК незаконосъобразно се опитва да внесе изменения в обнародвания в Държавен вестник преди година списък от лекарства, които се плащат от здравния фонд. Проблемът се поражда от това, че НЗОК, по определения в Закона за здравното осигуряване ред и процедура, е определила през 2008г. цените на лекарствата и каква част от цената се плаща от пациента и каква – от НЗОК. Търговците на едро и аптеките са длъжни по закон да спазват цените от този списък и не могат да се отклоняват от тях. Същевременно, Комисията по цените към Министерски съвет от началото на 2009г. започва да определя по–ниски цени на същите лекарства, които обаче важат за свободна продажба извън списъка на НЗОК. Така, от противоречието на списъка на НЗОК с този на Комисията по цените, едно и също лекарство от списъка на НЗОК се продава на по–висока стойност отколкото по цени на свободна продажба, коментират от Български фармацевтичен съюз .
Вместо да вземе съответните предвидени в закона мерки, НЗОК се опитва да пренесе проблема на аптеките и търговците на едро, като ги задължава да отпускат лекарствата на по–ниски цени от тези, определени от самата НЗОК в обнародвания от нея в Държавен вестник списък. Достига се до ефекта, че НЗОК принуждава аптеките и търговците на едро да нарушават утвърдените от самата нея правила, защото не е изменила акта си по предвидения от закона ред. По информация от НЗОК, служителите отговарят, че ще бъде „издадено указание”, което със задна дата да промени цените на лекарствата от списъка на НЗОК. Това е правно невъзможно да бъде направено с акт, наречен указание и със задна дата. Управителният съвет на НЗОК прие нови правила към НРД 2006 на 20.01.2009г., като имаше възможност да промени и списъка с лекарства. Поради пропуск от страна на ръководството на НЗОК, в момента се правят предложения за поредното „указание”, което да измени нормативен акт. През изминалите години НЗОК създаде практика да издава актове, които законът не предвижда, наричайки ги указания. За пореден път историята ще се повтори. Няма основание да бъдат ощетени аптеките, които спазват привилата на самата каса, заявяват от Български фармацевтичен съюз.
Никой не може, след като вече е платено лекарството, да му намали цената със задна дата, както НЗОК изисква от аптеките. Същевременно, пациентите също са недоволни от това, че определените от НЗОК цени на лекарствата са по–високи от тези на лекарствата, които се продават свободно. Създалата се ситуация е поради липсата на синхрон между списъка на НЗОК и този на МС, като за пореден НЗОК опитва да прехвърли вината върху аптеките и търговците на едро на лекарствени продукти.
Председателят на БФС Мирослав Ненчев преди една седмица сезира по спешност за проблема ръководството на НЗОК. Ръководството на НЗОК не само, че не отговори на писмото на БФС, но и отказа контакт даже по телефона. Председателят на БФС инициира обсъждането на проблема във Висшия съвет по фармация, който е консултативен орган по въпросите на лекарствената политика към Министъра на здравеопазването. Висшия съвет по фармация взе решение проблемът да бъде разгледан подробно на следващото заседание на 05.03.2009г.
Единственият изход за НЗОК е да измени по законовия ред списъка си с лекарства, след което да го обнародва и да изисква от аптеките и от търговците на едро да го спазват, смятат от Български фармацевтичен съюз. /БЛИЦ