1 746 423 хил. лв. за здравноосигурителни плащания предвижда одобреният от правителството проект на закон за бюджет на НЗОК за 2009 г. Това е с 260 114 хил. лв. повече от 2008 г., когато за здравноосигурителни плащания бяха предвидени 1 486 309 хил. лв. Ръстът е от 17,5 на сто.
Предвидените разходи общо са в размер 2 041 182 хил. лв., като от тях 4 млн. лв. са за придобиване на нефинансови активи, 240 249 хил. лв. са резерв, а останалите – здравноосигурителни плащания. Разходите за здравноосигурителни плащания могат да бъдат увеличавани със средства от резерва на НЗОК, като приоритетно те ще бъдат ползвани за болнична помощ.

За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 157 000 хил. лв. (ръст от 24,7% спрямо 2008 г.). За специализирана извънболнична медицинска помощ са осигурени 154 800 хил. лв. (ръст от 13,7%), за болнична помощ - 931 432 хил. лв. (ръст от 18,6%), вкл. 5 млн. лв. за акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени. За дентална помощ са предвидени 91 363 хил. лв. (ръст от 35,3%); за медико-диагностични дейности – 61 828 хил. лв. (ръст от 11,2%); за лекарства и медицински изделия за домашно лечение – 330 000 хил. лв. (ръст от 11,7%).

Общият размер на предвидените в бюджета на НЗОК приходи и трансфери е 2 442 943 хил. лв. От тях 1 664 000 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 738 493 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Бюджетната прогноза е разработена при равнище на здравноосигурителната вноска от 8 на сто.

През 2009 г. НЗОК ще насочи дейността си за запазване на финансовата стабилност на институцията; за гарантиране сигурността за лечението на пациентите, като се залага на еднаква по обем медицинска помощ за всички райони на страната и равен достъп до медицинска и дентална помощ в обхвата на основния пакет; за реализиране на плащанията, оказани в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност за всички задължително здравноосигурени граждани.

По-високите тавани по бюджета на НЗОК за 2009 г. ще гарантират ефективна работа на изпълнителните на медицинска и дентална помощ, с отчитане на новите договорни партньори.

Излишъкът, който се формира на база планираните приходи и разходи, е в размер на 401,8 млн. лв. Тези средства ще преминат в преходния остатък и с тях ще се увеличи наличността в БНБ от 375,5 млн. лв. на 777,3 млн.лв., с което ще се гарантира финансовата стабилност на институцията и ще се елиминират рисковете от понижена събираемост на здравноосигурителната вноска. /БЛИЦ