Български дипломи, необходими за работа или продължаване на образованието в чужбина, вече ще бъдат легализирани само на едно място – в сградата на Мнистерството на образованието, младежта и науката, а не както досега - и в Министерството на външните работи.
Процедурата се облекчава, като се въвежда интегрирана услуга &quot;на едно гише&rdquo;. Гражданите или техни представители следва да подават всички документи за процедурата в образователното министерство, като по служебен път се осигурява извършването на услугата от двете. В сградата на МОМН служител на МВнР ще извършва легализацията.<br /> <br /> Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е прилагането на удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият &quot;апостил&quot;, който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в конвенцията.<br /> <br /> В България върху документите за образование &quot;апостил&rdquo; се поставя от МВнР след предварителна заверка на образователния документ от МОМН.<br /> <br />