Висшите училища ще приемат с 10% повече студенти за учебната 2009-2010 г., съобщиха от Министерство на образованието.
Общият брой на местата за прием на студенти за учебната 2009/2010 година е 66839. В сравнение с учебната 2008/2009 година е увеличен с 6344 или с 10 %.

Увеличението е резултат от приетите изменения и допълнения в Закона за висшето образование за поетапно попълване на капацитета на висшите училища, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация. Промяната в приема е съобразена и с изискването броят на обучаваните студенти по професионални направления да не надвишава конкретно определения за това капацитет. Съблюдаването на т.нар. вътрешен баланс е причината някои висши училища да не достигат общия лимит за висшето училище за учебната 2009/2010 година съгласно ЗВО.

Приемът е съобразен и с пазара на труда, с броя на безработните специалисти с висше образование.

За последната година няма новооткрити висши училища. Закрит е Медицинският колеж в Благоевград в структурата на Медицински университет – София, чиито ресурси са усвоени от Медицински колеж в София, все в структурата на МУ-София. Закрит е Българо-германският аграрен колеж в структурата на Тракийския университет – Стара Загора, и Врачанският стопански филиал в структурата на УНСС.
Откриват се факултет „Здравни грижи” в структурата на Медицинския университет – Плевен, Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Варна, Факултет „Приложна информатика и статистика” и факултет „Управление и администрация” в структурата на УНСС-София, Стопански факултет в структурата на Тракийския университет – Ст. Загора.

Регулираните специалности, които имат акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация и съпътстващия я реквизит „капацитет”, са отделени в самостоятелни редове заедно с професионалните направления в съответните приложения за отделните висши училища.

Приоритетът усвояване и въвеждане на модерните технологии в образованието в обществено-икономическото пространство е съблюдаван с повишение на местата с 25 % в професионално направление „Информатика и компютърни науки” и 10 % в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника”.

На Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, не е даден прием в професионално направление „Здравни грижи”, тъй като няма акредитиран факултет по „Здравни грижи” за обучение на „медицинска сестра” и „акушерка” в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и няма подадени документи за акредитация на специалност „Дентален зъботехник” в образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”.

Колеж „Телематика” – Стара Загора няма да получи места за обучение, тъй като това висше училище има втора отрицателна акредитационна оценка, което отключва процедура за закриване.

С 18 процента е увеличен броят на местата за обучение в образователна и научна степен „доктор”.

С решението се утвърждават и местата за обучение на чуждестранни граждани по актове на Министерския съвет – общо 562. /БЛИЦ