От началото на 2008 г. в общинската хазна в Бургас са постъпили едва 933 лв. от такса за притежаване на куче. Общинска администрация напомня на бургаските граждани, че според Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги всеки собственик на куче с постоянен адрес на територията на общината трябва да заплаща такса за притежаването му.
Стандартният размер на налога, фиксиран с решение на Общински съвет, е 40 лв. за година. От него са освободени кучета на инвалиди, служебни кучета в организации на обществена издръжка, кучета, използвани от БЧК, кастрирани и ловни кучета. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март или в едномесечен срок от придобиване на кучето, когато е придобито след 31 март. Тя се събира от Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, чрез служителите й в съответните териториални дирекции.
Собствениците са длъжни да подадат декларация по образец в Дирекция “Евроинтеграция, устойчиво развитие и ООС” при Община Бургас, в тримесечен срок от датата на придобиване на куче. При подаване на декларацията се представя ветеринарномедицински паспорт на кучето и документ за платена такса. Подалият декларация собственик получава метална марка с регистрационен номер. Тя се поставя на нашийника на кучето и се носи при извеждането му на разходка.
Всеки собственик на куче трябва да знае, че се забранява разхождането на животни в дворовете на учебните и детските заведения, спортни зали и площадки, стадионите, охраняемата плажна ивица, тревните площи на районните паркове и градини.
Разхождането на кучета извън забранените места може да става само с каишки, а за кучетата средни и едри породи и с намордник. При поискване от контролните органи по тази наредба, собственикът се задължава да представя имунизационния паспорт на кучето. Собственикът на кучето е длъжен да отстранява замърсяванията, причинени от животното.
На физическите лица, нарушили разпоредбите на наредбата, се налага глоба в размер до 5 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер до 50 000 лева. /Марина Шиварова, БЛИЦ