Черна топола на възраст над 250 години е обявявена за защитена със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Тополата се намира в частен имот в местността Гюмюш ада край село Ягодово, община Родопи, Пловдивска област. Вековното дърво е високо около 20 метра, обиколката на ствола му е 9,10 метра. Оглед на екоексперти показа, че жизненото му състояние е много добро. На територията на РИОСВ-Пловдив има над 50 защитени вековни дървета.

Съгласно закона за биологичното разнообразие собствениците на защитени дървета имат задължението да ги опазват от унищожаване или увреждане, както и да уведомяват съответната РИОСВ за настъпили промени в състоянието им. Дейностите за поддържане или възстановяване на дърветата също трябва да бъдат съгласувани предварително с екоинспекцията. Законът забранява дейности, които могат да доведат до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървета, обявени за защитени. Според закона за биологичното разнообразие унищожаването или увреждането на защитено дърво се санкционира съгласно действащото законодателство като глобата може да бъде до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица.
Димана Тодорова, БЛИЦ