Константин Пенчев сезира Конституционния съд за текстове, които нарушават основни права на гражданите
<br /> Омбудсманът Константин Пенчев сезира Конституционния съд и поиска магистратите да отсъдят дали&nbsp; текстове от Закона за българските лични документи нарушават конституцията.&nbsp; <br /> <br /> Той атакува онези текстове, според които при наличие на публичноправно задължение над 5000 лева, за което не е предоставено обезпечение за главницата и лихвите, на длъжника или на членовете на контролните или управителните му органи се налага забрана за напускане на страната, както и да не се издават или да се отнемат издадените паспорти и заместващите ги документи за преминаване на държавната граница.<br /> <br /> Аналогични принудителни административни мерки могат да се наложат на длъжник и в защита на финансовия интерес на частно лице - кредитор по парично вземане в големи размери, освен ако не се представи надлежно обезпечение.<br /> <br /> &bdquo;Правото да се напуска страната е едно от основните конституционно закрепени права на гражданите&quot;, категоричен е Константин Пенчев. Съгласно Конституцията, всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.<br /> <br /> Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.<br /> <br /> Омбудсманът е категоричен, че икономическият интерес не оправдава такава висока степен на защита като в случая - ограничаване правото на свободно придвижване на гражданите.<br /> <br /> Защитата на правата на кредиторите, както редът и способите за събиране на публичноправни и частноправни вземания, са уредени в съответните нормативни актове. &bdquo;Не оспорвам важността на събирането на публичноправните вземания - плащането на данъци и такси е конституционно задължение на гражданите&quot;, пише Омбудсманът.<br /> <br /> &quot;Държавата може да налага ограничения, с цел събиране на вземанията си, но за да са оправдани тези ограничения, с оглед защитата на конституционните права на гражданите и постигане на целта им, те следва да засягат правата на гражданите в имуществената сфера.<br /> <br /> Ограничаването на правото на придвижване извън пределите на страната не гарантира събиране на вземанията&quot; , смята Пенчев. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />