Още 13 военни имота са обявени от правителството за частна държавна собственост. С оглед на досегашното им предназначение – складове, гаражи и стопанства, те могат да бъдат използвани за стопански цели.
Имотите се намират: в землището на с. Беловец, община Кубрат, област Разград (1002 кв. м, застроен с една сграда); в землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил (1291 кв. м, застроен с две сгради); два имота в столичните квартали „Драгалевци” и „Симеоново”, съответно от 9953 кв. м и девет сгради и 8918 кв. м и осем сгради; осем незастроени поземлени имота в Сливен – пет от тях с площ 1499 кв. м, а останалите – 1574 кв. м, 1500 кв. м и 1183 кв. м; имот в землището на Харманли, област Хасково, с площ 128 213 кв. м, застроен с осем сгради.
Правителството взе още пет решения за разпореждане с имоти – публична държавна собственост.
От Министерството на образованието и науката беше отнето правото на управление върху два имота – в с. Пороище, община Разград, и в гр. Добрич.
Имотът в Пороище е с площ от 5675 кв. м и върху него е построена училищна сграда от 935 кв. м и нафтово стопанство. Някогашното оздравително училище сега се прехвърля безвъзмездно на община Разград, която възнамерява да го използва за социални цели. Плановете са то да бъде преобразувано в социален интернат или в дом за стари хора. За целта ще бъдат осигурени средства от общинския бюджет.
Имотът в Добрич се намира на ул. „Ген. Попов” №16 и е с площ от 11 дка. В построените на него сгради се помещава СОУ „Д. Талев”, което е общинско. За да може училището да се стопанисва по-добре, по искане на кмета то беше предоставено на община Добрич.
На община Самоков безвъзмездно ще бъде прехвърлена част от комплекса „Самоковска комуна”, който се намира на ул. „Цар Борис І” №1 в града. В помещенията, които се предоставят, ще бъде изградено картинно хранилище и ще се използват за провеждане на културни мероприятия.
Помещение от 45 кв. м в административна сграда на ул. „Съединение” №107 в Шумен е предоставено безвъзмездно на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В него ще бъде изграден архив на териториалната структура на ведомството.
За частна държавна собственост бяха обявени идеалните части (26,767%), които притежава държавата, от два имота в столичния район „Младост”, местността „Къро”. Те се намират на бул. „Цариградско шосе” №113а и са с обща площ 15 дка и 40 дка. Другият съсобственик на имотите е „ИПК „Родина” АД. Целта на правителствения акт е да се позволи извършването на доброволна делба между съсобствениците, която може да бъде направена само ако имотът е частна собственост. След приключването на процедурата, държавният имот отново ще бъде обявен за публична собственост. /БЛИЦ