Във връзка с тиражирани твърдения на кандидат-осиновители от чужбина и на посреднически агенции, че след влизането на България в ЕС рязко е намалял броят на международните осиновявания, Министерството на правосъдието съобщи, че изцяло е променило политиката си в областта на международните осиновявания и полага всички правни и технически усилия за своевременно намиране на подходящ осиновяващ и семейна грижа за всяко вписано в регистъра дете.
Още по-открита и прозрачна среда за участниците в процедурите по международни осиновявания и ускоряване на процесите, отчитат от ведомството. Положителна промяна е отчетена от заинтересованите страни – акредитирани организации, ведомствата, излъчили представители в Съвета по международни осиновявания, родители, Централни органи по международните конвенции в областта на закрилата на децата.
От започване дейността на Съвета по международни осиновявания, в новия му състав, до края на 2008 г. са направени 372 предложения за осиновяване на 415 деца, което сравнено с данните за 2007 г. – 91 предложения за 95 деца - е достатъчно показателно за променената политика и грижата за изоставените деца.
През 2008 г. са обработени преписките за даване на 169 изрични съгласия на министъра на правосъдието за осиновяване на 184 деца. За същия период са комплектовани и изпратени в съда преписки на 161 кандидат-осиновители за осиновяване на 175 деца.
Всичко изброено недвусмислено доказва, че в международните осиновявания не само, че няма спад, а напротив - налице са активни и последователни усилия повече деца да намират родителска грижа и обич в семейна среда посочват от правосъдното министерство. /БЛИЦ