Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в три съдилища, пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 452 843,27 лв. Ответници по заведените дела са лица, за които има образувани производства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).
В Плевенския окръжен съд, КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност от 127 200 лв. срещу Любомир Пачовски. Той има образувано производство за установяване на имущество през октомври 2008 г., след направена проверка по получено уведомление от Окръжен съд. Плевен, за влязла в сила присъда, за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК /притежание на наркотици/. <br /> През декември 2008 г. Плевенския окръжен съд допусна обезпечителни мерки, по искане на КУИППД. <br /> През февруари 2009 г. на проверяваното лице бе връчена декларация по чл.17 от Закона, която е попълнена и върната в срок, в териториалната дирекция на комисията в Ловеч.<br /> В хода на извършената проверка се установи, че Любомир Пачовски е придобил имущество на значителна стойност (по смисъла на ЗОПДИППД), за което няма данни за законни доходи. <br /> В мотивираното си искане до съда, КУИППД претендира да се отнемане в полза на държавата, следното имущество: апартамент в Плевен, с площ от 90 кв.м.; прилежащи към апартамента &ndash; мазе, таван и гараж, с обща площ от 47 кв.м.;<br /> Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води в Плевенския окръжен съд.<br /> <br /> Във Варненския окръжен съд, комисията заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата, с обща стойност от 268 445 лв., срещу 40 &ndash; годишния Пейчо Пейчев от Варна. Производството за установяване на имущество срещу лицето е образувано през октомври 2008 г. Проверката по ЗОПДИППД на основание - получено уведомление от Окръжен съд Варна, за влязла в сила присъда, за извършено престъпление по чл.214, ал.2, т.1, вр. с чл.213а, ал.2, т.4 от НК /изнудване/. <br /> В резултат на извършената проверка КУИППД установи, че през проверявания период /15.08.1987 г. &ndash; 31.12.2007 г./ лицето е реализирало общо приходи в размер на 169,78 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи в размер на 2 029,33 минимални работни заплати. <br /> В мотивираното искане до съда, КУИППД посочва придобито имущество по възмезден начин и собственост към настоящия момент от проверяваното лице, за придобиването на което не са установени законни доходи, а именно:<br /> апартамент във Варна, с площ от 88 кв.м; &frac12; ид.ч. от дворно място в с.Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна, цялото с площ от 1340 кв.м.; ателие от 64 кв.м. в гр. Варна; 20 дружествени дяла от капитала на &bdquo;Сагата&rdquo; ООД; сумата от 5 000 лв. от продажбата на 4 броя леки автомобили.<br /> Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, ще се води във Варненския окръжен съд.<br /> <br /> &nbsp;В Софийски градски съд, КУИППД заведе дела за отнемане на имущество в полза на държавата, с ответници:<br /> Росен Ангелов на 31 години от София. <br /> Проверяваното лице е с влязла в сила присъда за съзнателно ползване на документ с невярно съдържание, с цел да набави за себе си имотна облага &ndash; собственост върху недвижим имот в с. Владо Тричков &ndash; престъпление по чл.316, пр.първо, във връзка с чл.308 ал.1 и по чл.209, ал.1 от НК. Производството за установяване на имуществото на лицето е образувано през февруари 2008 г., като през.юли 2008 г. съдът допусна обезпечения на бъдещ иск в полза на КУИППД.<br /> Според събраните доказателства, за периода 19.11.1996 г. &ndash; 31.12.2007 г., проверяваното лице е реализирало общо приходи в размер на 635 минимални работни заплати и е извършило разходи в размер на 2 158,9 минимални работни заплати. Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на обща стойност 219 866,70 лв., а именно: &nbsp;6 броя леки автомобили; поземлен имот в Нови Искър, с площ от 755 кв.м.;дружествени дялове от капитала на &bdquo;Тотал&rdquo; ООД; суми от продажбата н адвижимо и недвижимо имущество.<br /> Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в СГС, където първото съдебно заседание е насрочено за 15.12.2009 г.<br /> <br /> Дочка Маринова от София, с влязло в сила определение, с <br /> което е одобрено сключено споразумение, за извършено престъпление по чл.212а, ал.1, т.1, вр.чл.212, ал.1 от НК (измама). <br /> КУИППД образува производство срещу лицето през ноември 2008 г. След направената проверка се установи, че е налице отрицателна разлика от 1 792,43 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на доходи, за проверявания период 1997 г. &ndash; 2008 г. <br /> КУИППД внесе в съда иск за отнемане на имущество на стойност 683 671,57 лв., а именно: апартамент от 42 кв.м. в София; апартамент от 65 кв.м. в София; апартамент от 93 кв.м. в&nbsp; София; 2 броя леки автомобили;суми от продажбата на движимо и недвижимо имущество.<br /> Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води в СГС.<br /> <br /> Димитър Попов на 38 г. от &nbsp;София.<br /> КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност 153 660 лв. Лицето има образувано производство за установяване на имущество през юли 2007 г. Проверката по ЗОПДИППД започна въз основа на получено уведомление от Окръжна следствена служба &ndash; Русе. Попов е признат за виновен за извършени престъпления по чл.257, ал.1, вр. с чл.255, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 вр. с чл.2, ал.2 и по чл.257, ал.1 вр. с чл.256 от НК (укриване на данъци).<br /> В резултат на направения икономически анализ КУИППД установи, че за периода 1996г. &ndash; 2007г., ответникът е реализирал общо приходи в размер на 2 279 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 3 906,5 минимални работни заплати.<br /> На основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, КУИППД внесе иск за отнемане в полза на държавата на следното имущество:&nbsp;дружествени дялове от капитала на &bdquo;Теменуга 99&rdquo;ООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo;Мина 2001&rdquo;ООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo;Балкан стил&rdquo; ЕООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo;Ди АЙ Пропъртис&rdquo; ЕООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo;Лимекс интернационал-92&rdquo; ЕООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo; Хромиум&rdquo; ЕООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo;ТТ Комерс 2003&rdquo; ЕООД;&nbsp;дружествени дялове от капитала на &bdquo;Фейт Хаус&rdquo;ООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo;ЗИТА&rdquo; ЕООД; дружествени дялове от капитала на &bdquo;Ню ойл 2&rdquo; ЕООД; ф2 броя леки автомобила; суми от продажбите на дружествени дялове от капитала на 5 търговски дружества; суми от продажбите на 3 броя леки автомобила.<br /> Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води в СГС. /БЛИЦ <br />