Пет са причините, които бавили делата с голям обществен интерес, това стана ясно след доклад на Висшият съдебен съвет, представен на днешното заседание. Злоупотреби с правото на защита, проблеми с призоваването и експертизи и вещи лица, като и лошо взаимодействие между съд и държава и слабо досъдебно производство, са основните проблеми.
Най-честият похват за неоправдано удължаване сроковете на наказателните дела чрез многобройни отлагания е спекулирането със здравословното състояние на обвиняемия и подсъдимия. В законодателството няма пречки подсъдимите да се снабдяват с болнични листове и медицински направления произволно от всички възможни медицински лица и заведения. Не са редки случаите, в които от тактически съображения подсъдимият упълномощава само един адвокат за свой защитник.  При сега действащото законодателство на практика при недобросъвестност от страна на подсъдим и неговия защитник наказателният процес може да бъде блокиран окончателно. Един от похватите за забавяне хода на делото е честата смяна на защитници, при което всеки нов адвокат иска от съда отлагане на заседанието и достатъчно време за запознаване с материалите. Практиката посочва десетки случаи, в които наказателни дела продължават повече от 10 години, включително до изтичане на предвидената в закона давност.
Друг основен проблем са недостатъчните правомощия на призовкарите, които нямат право да изискват документ за самоличност от лицата, които призовават или лицата, на които връчват съдебните книжа.  Затрудненията се причиняват и от неточностите и повторенията в наименованията на улиците и адресите в кадастралните планове на големите общини и особено в София. Налице е и струпване на жилищни сгради на един и същи адрес, без те да са индивидуализирани точно. Проблеми с призоваването има и в големите вилни зони, които често пъти отстоят на далечно разстояние от основните населени места.
При това се издават медицински документи, които често пъти касаят едно заболяване на едно и също лице, но по същество са противоречиви. Липсва механизъм за проверка на лекарски заключения, касаещи актуалното здравословно състояние на подсъдимия, както и законосъобразността на издаваната медицинска документация.
Един от сериозните фактори за забавяне хода на наказателните дела е неизпълнението на съдебните поръчки.  Често пъти изпълнението на съдебни поръчки е свързано с разпита или призоваването на пострадали от престъплението или свидетели, без чиито показания не може да бъде разкрита обективната истина по конкретния случай. Явяването на тези лица пред съда се налага и от един от основните принципи в правото – принципа на непосредствеността. /БЛИЦ
I