Потребителите ще получават Завърши изпълнението на проекта на Министерство на държавната администрация и административната реформа “Разработване на среда, осигуряваща електронни заплащания в процеса на предоставяне на административни услуги по електронен път”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на средата (pay.egov.bg) е да осигури техническата връзка и ефективната комуникация между различните институции на държавно и общинско ниво и банките в страната. По този начин всички потребители в България ще получават по-бързи и удобни услуги при работата си с администрацията. За първи път благодарение на средата институциите ще бъдат известявани за получени плащания автоматично и в реално време. Трансферите ще се отразяват директно в информационната система на администрацията – получател (НАП, КАТ, НОИ, митници, общински служби и др.), като потребителите ще имат по-бърз и лесен достъп до услугите, за които заплащат.
Общинските администрации в България също могат да се включат успешно в единната среда за електронни плащания. Това стана възможно благодарение на обучителните семинари и срещи, които бяха проведени с представителите на местната администрация за представянето на функциите на системата и възможностите за използването й. Предстои поетапното присъединяване на доставчици на административни услуги, разширяването на видовете услуги, както и сключване на споразумения с желаещите да се включат в средата банки. Първите администрации, които още в началото на октомври 2008 г. се включиха в средата за е-плащания, са общините Дряново и Шабла и Националната агенция за приходи, а първите платежни оператори включени в проекта са Централна кооперативна банка, Първа инвестиционна банка и “Ипей” АД.
Единната среда ще служи като връзка на администрациите – доставчици на електронни услуги – с всяка от участващите банки и платежни оператори и ще позволява на българските потребители да заплащат по електронен път услугите, заявени в портала на електронното правителство www.egov.bg или в регионалните административни портали.
Средата за електронни разплащания ще спомогне да се разшири обхватът на предоставяните от централната и местните администрации електронни услуги на транзакционно ниво. В момента много администрации предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса, но при реализацията на всички тях независимо от електронната форма на обръщение (а в някои случаи и на получаване на резултата) пред потребителя стои възможността да заплати услугата единствено по класическите начини – в брой, на гишетата на съответната администрация или по банков път. Средата за електронни разплащания решава това неудобство, правейки администрацията все повече ориентирана към потребителя.
Чрез средата потребителите ще могат да заплащат всички или избрани свои задължения със своята банкова карта, директно от банковата си сметка или използвайки регистрацията си при оператор за електронни разплащания. Плащането ще се осигурява от платежните оператори чрез съществуващите системи за плащания, които и към момента извършват своята дейност в съответствие с действащата нормативна уредба и ползването на съществуващите платежни механизми.
Всеки потребител, желаещ да ползва средата за е-разплащания, трябва да се регистрира в порталното приложение на софтуера, като създава свой клиентски профил. Там той посочва адрес на електронна поща, на която да получава известия, свързани с дължими и извършени плащания.
Доставчикът на услуги (администрация) има възможност да подава информация за задължения на конкретен потребител или едновременно на множество потребители на административни услуги. Средата ще изпраща известие до електронната поща на потребителите, за които е постъпило ново задължение за плащане.
Потребителят може да прави проверка на постъпило в системата задължение, като се идентифицира чрез електронен подпис в порталното приложение. Там той може да види списък с всички заявки за плащане, подадени от една или повече администрации. Приложението предоставя възможност на клиента да откаже заявката за плащане или да продължи процеса по извършване на плащане на услугата, като избере от предварително подготвен списък акредитиран платежен оператор, който да извърши плащането.
В случай че потребителят избере да извърши плащането, с директна хипервръзка той бива препратен към интернет портала на платежен оператор. Едновременно с това към информационната система на платежния оператор автоматично се изпраща и генерираната от приложението заявка за плащане. При плащане едновременно на повече от едно задължение, системата формира пакетна заявка за плащане към избрания от клиента платежен оператор, с която се подават необходимите данни за извършване на плащане на всяко едно задължение по банковата сметка на всяка администрация.
Платежният оператор изпраща към средата за електронни плащания съобщение за резултата от транзакцията (успешно или неуспешно плащане). При отговор от платежния оператор за “успешно плащане” системата генерира и изпраща електронно подписано уведомление за наредено плащане към доставчика и към платеца. Така се осигурява автоматизиран електронен обмен на информацията в реално време с връзка на администрациите и потребителите с всяка от участващите банки и платежни оператори. /БЛИЦ