В позитивния лекарствен списък за 2009 г. са включени над 1350 медикамента, списъкът е отворен и ще продължи да се допълва през цялата година. Това каза на пресконференция в Министерството на здравеопазването председателят на Комисията по позитивния лекарствен списък доц. Йорданка Узунова. В проявата участваха членовете на Комисията по реимбурсивния лекарствен списък, определени с Решение на Министерския съвет.
Предмет на работата на Комисията е определянето на лекарствените продукти, заплащани с публични средства и нивото на тяхното реимбурсиране при строго съблюдаване на европейските изисквания за прозрачност на процедурите, посочи доц. Узунова. Тя подчерта, че позитивният лекарствен списък е едновременно регулаторен механизъм и основен инструмент за реализиране на националната лекарствена политика с цел гарантиране интересите на обществото. Списъкът включва лекарства, отпускани по лекарско предписание, необходими за покриване на здравните потребности на населението и заплащани с публични средства. Той съдържа лекарствени продукти, изготвени по фармакологични групи, със съответните международни непатентни наименования (INN), с разрешените им за употреба дозови форми. Продуктите за включване се определят съобразно техните доказателства за качество, ефективност, безопасност, фармако-икономически показатели и социална значимост. Като постоянно заседаващ орган, Комисията разглежда и взема решения по заявления за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък на Република България.
Председателят на Комисията доц. Узунова поясни, че списъкът включва 4 части :
 За лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, което се заплаща по реда на Закона за здравното осигуряване. 
Заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения. 
Предназначени за лечение на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето.
Предназначени за лечение на редки заболявания и СПИН, както и за профилактика и лечение на инфекциозни заболявания.
През целия период на работата си Комисията се е придържала стриктно към разпоредбите на ЗЛПХМ и подзаконовите нормативни актове. Постъпилите заявления за включване са 2 300, от които Комисията е разгледала 1 500 заявления. Взети са решения за включване на над 1 350. Не са включени около 100 медикамента по различни причини: не се заплащат от здравноосигурителните фондове на 3 от 8-те референтни страни, нямат регистрирана цена за ПЛС към настоящия момент, изтекли разрешения за употреба. Сред отхвърлените лекарствени продукти има и такива, които досега са били реимбурсирани от НЗОК, но за тях има предвидени заместители, заяви председателят на Комисията доц. Узунова. Тя изтъкна, че в новия списък не съществуват заболявания, за които да липсват лекарства.
На пресконференцията доц. Узунова подчерта, че новите моменти по отношение на ПЛС са, че освен включени медикаменти, е посочен и техният процент на реимбурсиране от НЗОК, както и възможността болниците да ползват лекарствения списък при провеждане на обществени поръчки за осигуряване на лекарства за болничната помощ. На трето място, Комисията ще работи в непрекъснат режим, което дава възможност за кандидатстване за ПЛС по всяко време при желание на заявителите, т.е. след датата 31.03.2009 г. продължава включването и изключването на лекарствени продукти, които отговарят на изискванията на закона и наредбата.
Няма да има напрежение в обществото с липсващи препарати от досегашния списък на Здравната каса, заявиха членовете на Комисията. Процентът на реимбурсация, който тази година за първи път се посочва изрично в списъка, е запазен за всички продукти и даже е повишен за някои от лекарствата, допълни доц. Узунова. Не съществува опасност с новия позитивен списък бюджетът на Касата за лекарства да се изчерпи преждевременно, защото нивата на реимбурсация са съобразени с действащите до момента. Нормативно е заложена възможност нивото на реимбурсация да се променя два пъти годишно, казаха членовете на комисията. В отделни групи лекарства е постигнато намаление на цената от 10-15 на сто, което е позволило завишаване на процента на реимбурсация и включване на нови лекарства в рамките на отпуснатите средства. Обявените цени са пределни и над тях лекарствата не могат да се продават, защото в тях са включени и надценките на дистрибуторите и на аптеките, разясни доц. Узунова. /БЛИЦ