България има шансове да се присъедини към еврозоната през 2014 г. Това се казва в анализ на Райфайзенбанк за валутния борд в България. Според анализаторите на банката до момента валутният борд, съчетан с прилагането на благоразумна фискална политика, се е доказал като един от основните стълбове на макроикономическата стабилност в страната.
Той е показал своята устойчивост през годините, като практически е останал неповлиян от значими икономически сътресения в световната икономика, в т.ч. и от настоящата световна финансова и икономическа криза. Основните изводи са, че икономическите индикатори са благоприятни за валутния борд и страната има добри шансове за приемане на единната европейска валута в средносрочен план. Кредитите и депозитите в България са с висока степен на евроизация.