В рамките на 6 месеца Сдружение „Спортен клуб A-team” реализира проект „Изтъркай зависимостта от себе си“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г. по договор №25-00-2/07.05.2020г.


Проектът постигна основната си цел, а именно организирането и провеждането национална информационна кампания на тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ чрез активно въздействие върху младите хора в страната.
 
В резултат от изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:

► Създадена визия и разработване на материали, свързани с предвидените в творческата концепция на проекта;

► Разработен детайлен медиен план, съдържащ избраните комуникационни канали;

► Изработен и разпространен 1 (един) имиджов видео клип;

► Изработен и разпространен аудио спот в 1 (една) радиостанция;

► Изработен и разпространен информационни материали в печатни медии с национален тираж и интернет медии;

► Изработен и разпространен 3 (три) интернет банера в 6 (шест) информационни интернет медии;

► Създаден YouTube канал със съдържанието на видео клипа, изработен по Програмата;

► Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта;

С разпространението на горепосочените материали и заложената  концепцията в тях се  популяризира превенция на хазартната зависимост сред младите като условия за изграждане на социално отговорно поведение.

Провеждането на кампанията допринесе  за привличането на повече  внимание сред младежите относно хазарта, неговите форми и влияние като социален проблем.

За повече информация относно Програмата и проекта може да посетите следния интернет адрес: www.mpes.government.bg и www.nism.bg