3,7 млрд. лв. би струвало на държавата прехвърлянето на влоговете от Корпоративна търговска банка в "Креди Агрикол", става ясно от проектозакона за преструктурирането на КТБ, изготвен от БНБ и Министерството на финансите. Той бе предоставен през уикенда на парламентарните партии за съгласуване преди днешната среща при президента. ГЕРБ обаче не прати експерти, а БСП и ДПС поискаха пълна и детайлна информация за състоянието на КТБ, преди да решат дали ще спасяват всички влогове или не, съобщава "24 часа".
Според текстовете прехвърлянето ще се финансира от фонда за гарантиране на влоговете и държавата до размер на разликата между пасивите (привлечените средства) и активите (кредитите).<br /> <br /> Според текстовете на проекта за обезпечаване на прехвърлянето на влоговете Министерският съвет дава финансиране на &quot;Креди Агрикол&quot; в размер на 2,2 млрд. лв. То може да е под формата на увеличение на собствения капитал и/или капиталов трансфер. За целта министърът на финансите ще може да емитира еднократно ДЦК.<br /> <br /> Отделно фондът за грантиране на влоговете ще предостави на &quot;Кредит Агрикол&quot; 1,5 млрд. лв. Финансирането по двата начина в частта на капиталовия трансфер ще поеме обслужването на прехвърлените влогове и няма да подлежи на възстановяване от страна на банката.<br /> <br /> Поетият нов дълг от държавата пък няма да се включи в ограничението на закона за държавния бюджет, според което максималният нов дълг за 2014 г. трябва да е до 4,4 млрд. лв. Същевременно обаче е предвидено с емисията да се увеличи таванът на целия държавен дълг, който според сегашните разпоредби не трябва да е повече от 18 млрд. лв. към края на годината.<br /> <br /> Идеите на БНБ са от КТБ към &quot;Креди Агрикол&quot; да се прехвърлят &quot;портфейла от качествените активи и всички влогове&quot; с няколко изключения. Първо, влоговете на членовете на УС и надзора на КТБ, директорите и вътрешния одитор, външния одитор, заверил отчетите, както и съпрузите и роднините по съребрена линия на всички изброени лица. Второ, на лицата с акции с над 5% право на глас. Няма да се превхърлят и сумите, натрупани като лихва за последния лихвен период за суми над 196 000 лв. на едно лице.<br /> <br /> Останалите влогове ще се прехвърлят в структурата, валутата и условията към момента на това действие. Влоговете на бюджетните организации ще се прехвърлят заедно с активите, които ги обезпечават. За тях ще се открие безсрочен левов депозит на Министерството на финансите. Те ще им се възстановят за сметка на пари от централния бюджет. Подробно ще е изброено как става това в различните случаи.<br /> <br /> Проектът на закон въвежда и дефиниция за влогове. Освен посочените в закона за гарантиране на влоговете са добавени и всички сметки и депозитите в левове и във валута на бюджетните организации, включително акредитиви в полза на Министерството на финансите.<br /> <br /> Регламентира се прехвърлянето и на активите. Това ще става след изготвен списък от квесторите. А длъжниците по кредитите, включени в този списък, ще се уведомяват писмено.<br /> <br /> Според изготвените текстове собственият капитал на КТБ ще трябва да се намали с размера на натрупаната загуба. Ако се получи отрицателно число, БНБ ще отнеме лиценза и ще започне процедура по несъстоятелност.<br /> <br /> Квесторите прехвърлят на държавата чрез министъра на финансите всички притежавани от КТБ акции в &quot;Креди Агрикол&quot; по цена в размер на 1,5 млн. лв. Те ще се преведат по специална доверителна сметка в БНБ на името на предишния собственик - т.е. КТБ.<br /> До 3 дни от влизане в сила на закона квесторите на &quot;Креди Агрикол&quot; свикват общо събрание на акционерите, на което да се приеме увеличение на капитала, избор на нов надзорен съвет, промяна в устава и името на банката. Идеята е тя да се нарече Българска търговска банка.<br /> <br /> В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона за преструктуриране на КТБ се изменят три закона - за кредитните институции, за държавния дълг и за БНБ. По този начин се въвеждат промените, свързани с новите на текстовете от предлагания закон.<br /> <br /> В Закона за БНБ се прави обявената от гуверньора в петък поправка, която ще завиши отговорността при банковия надзор на управителя и членовете на УС. Предлага се да отпадне изречението, според което надзорните правомощия на подуправителя, отговарящ за &quot;Банков надзор&quot;, се прилагат от него самостоятелно и независимо.<br /> <br /> Предлага се още да отпадне едноличната отговорност при надзора върху платежните системи на подуправителя, ръководещ управление &quot;Банково&quot;./БЛИЦ&nbsp;<br />