Проект "Равни възможности за независим живот чрез услугата "Социален асистент" започва в Ямбол от месец октомври 2009 г., съобщи кореспондентът на БЛИЦ.
Проектът е финансиран с пари по Оперативната програма &quot;Развитие на човешките ресурси&quot; и за&nbsp;него са предвидени 98 467 лв. <br /> <br /> Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания,&nbsp;както и на&nbsp;самотно живеещи хора и техните семейства, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване и намаляване на необходимостта от институционален тип грижи. <br /> <br /> В целевата група са включени 30 мъже и жени над 60- годишна възраст, които са с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в положение на изолация и са затруднени сами да организират социалния си живот.<br /> <br /> В рамките на проекта ще се да де възможност на 15 лица да придобият квалификация по професията &quot;Социален работник&quot; и с тях ще бъдат сключени договори да предоставят услугата &quot;Социален асистент&quot;.<br /> Продължителността на проекта е 12 месеца - от октомври 2009 г. до септември 2010 г.<br /> <br /> През първите два месеца ще бъдат обучени лицата, които ще предоставят услугата &quot;Социален асистент&quot;, а от месец декември 2009 г. самата услуга ще бъде предоставена на гражданите на община &quot;Тунджа&quot;.<br /> <b><br /> Марина Шиварова, БЛИЦ</b><br />