Дисциплинарната отговорност на магистратите да се разглежда от дисциплинарен съд, чийто членове да не са от Висшия съдебен съвет, но да се избират по същия ред от органите на съдебната власт и да са действащи магистрати. Това се съдържа в становището на прокуратурата относно Стратегията за съдебна реформа.
Държавното обвинение предлага разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии - на съдии и на прокурори, като кадровият орган на съдебната власт остане постоянно действащ орган. <br /> <br /> Пряк избор за прокурорите и следователите след прозрачна процедура по номинация и обсъждане на качествата на кандидатите, са също сред предложенията на прокуратурата. ВКП предлага още отделни инспектори в рамките на Инспектората към ВСС да проверяват съдиите и отделни проверяващи да следят движението по преписките и делата на прокурорите и следователите. <br /> <br /> &quot;Ясно отграничаване на административните функции на административните ръководители на прокуратурите от магистратските им задължения и подробни правила за атестация на административни ръководители. Прокурорите и следователите да се ръководят от горестоящите си ръководители, но чрез децентрализация в рамките на единната прокуратура и с гаранции за независимост при изпълнение на служебните задължения от всеки прокурор и следовател. Създаване на система от допълнителни гаранции за ненамеса във вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор чрез възможност за отмяна на писмени и мотивирани указания от горестоящата прокуратура. Всеки прокурор ще може да възрази срещу изпълнение на противоречащи на вътрешното му убеждение разпореждания&quot;, предвижда още ръководството на прокуратурата. <br /> <br /> Командироването на прокурори и следователи ще става само при доказана служебна необходимост и с мотивирана заповед с обосновка.<br /> <br /> От ВКП предлагат още да бъде повишен капацитета на спецпрокуратурите, като те съсредоточат работата си върху най-сериозните форми на организирана престъпност. &quot;Разширяване на законовата компетентност на следователите и ясни правила за възлагане на дела за разследване от главния прокурор на НСлС&quot;, пише още в Становището на ВКП.<br /> <br /> Предложенията предвиждат още възможността главният прокурор да бъде изслушван от ВСС при представяне на годишния доклад на прокуратурата и от Народното събрание. &quot;На всяко шестмесечие главният прокурор да може да отчита пред ВСС дейността на прокуратурата по делата за корупционни престъпления и организирана престъпност, както и по делата срещу магистрати и срещу лица, заемащи висши държавни длъжности. Ограничаване на политическото влияние&nbsp;при избора на съдебни заседатели, като те не се избират вече от общинските съвети, а се извършва случаен подбор от избирателните списъци&quot;,&nbsp; се предлага също от ръководството на ВКП.<br /> <br /> Обвинител №1 Сотир Цацаров е дал предложенията на прокуратурата на ресорния вицепремиер Меглена Кунева по време на&nbsp;среща между двамата днес. <br /> <a target="_blank" href="https://prb.bg/main/bg/Documents/5318/"><span style="color: rgb(128,0,0)"><strong><br /> Пълното становище на ПРБ можете да видите тук.</strong></span></a><br /> <br />