Върховната административна прокуратура възложи на специализираните държавни контролни органи – Националната ветеринарномедицинска служба и Комисията за защита на потребителите, извършването на проверки за законност в национален мащаб на всички обекти за производство и преработка на мляко и млечни продукти и месо и месни продукти, складове за съхранение, търговски обекти на едро и дребно.
Проверките са  относно спазване разпоредбите на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, съответните подзаконови нормативни актове и действащите Европейски регламенти, засягащи изискванията за безопасност, при производството и търговията на храни от животински произход /месни и млечни продукти/, спазването на технологията на производство и реалното съответствие на влаганите суровини, добавки и допълнителни суровини и материали в произвежданите продукти с технологичната документация, както и относно предоставената информация на потребителите от търговците на млечни и месни продукти, за вида, количеството и съдържанието на вложените суровини и добавки, етикетирането на стоката и обозначаването на цените и грамажа на предлаганите продукти. При проверката допълнително е изискана информация от Агенция “Митници” за вида и количеството на палмово масло, прат и микс от трети страни – най-често добавяни в млечни и месни продукти.
Проверките следва да се извършат в срок до 15 март тази година,  като обобщена информация за резултатите ще бъде предоставена до края на март 2009 г.
Те се извършват и във връзка с множество публикации в средствата за масова информация, относно качеството и безопасността на храните от животински произход /млечни и месни продукти/, предлагани на българския пазар, с цел защита на обществения интерес и правата на гражданите.  /БЛИЦ