Завърши изпълнението на проекта на Министерството на държавната администрация и административната реформа “Създаване на модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация в контекста на членството на страната в Европейския съюз”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма “Административен капацитет”, финансирана от Eвропейския социален фонд. Целта на проекта беше да се стандартизира и модернизира визуалното и публичното представяне на администрацията на Република България.
Като резултат от проекта вече функционира Портал за институционална идентичност на държавната администрация на Република България www.identity.egov.bg.
В портала служителите на министерства и агенции, на областни управи и на общински администрации ще могат да получат детайлна и изчерпателна информация за правилата и стандартите за употреба на държавните символи на Република България – герб, химн и знаме. В него се съдържа и информация за начина на оформление на печатните материали и електронните комуникации на администрацията, както и оформлението на фасади, указателни табели, знаци и други. Специален фокус в правилата за разработването на интернет страниците на държавните институции са инструкциите за достъпност, включително за незрящи хора, цветови и дизайнерски решения, улесняващи по-възрастните потребители и др. За подобряване достъпа на хората с увреждания до зоните за административно обслужване е препоръчано изработването на табели на Брайлово писмо и др.
Основните принципи, залегнали в предложенията, са:
• опазване и съхраняване на основните държавни символи на Република България
• ясно визиуално разграничение на отделните структури на държавната администрация
• достъпност на администрацията за българските граждани, с особено внимание към хората с физически и зрителни увреждания и към възрастните
• стандартизиране на нейното представяне пред българските граждани и пред света
• подобряване на координацията между звената за административно обслужване на гражданите, връзките с обществеността, протокола и международното сътрудничество
За разработването на портала работи екип от 25 професионалисти в областта на публичните комуникации, графичния дизайн, държавния протокол, информационнните технологии и правото. Бяха прегледани и анализирани повече от 50 нормативни документа, регламентиращи изцяло или частично институционалната идентичност у нас, както и тази на държави като Германия, Великобритания и Холандия. Екипът се запозна и с практиките в областта на протокола и административното обслужване в повече от 15 български институции и прегледа над 300 интернет страници на държавни институции, областни управи и общини.
Работата по проекта отне 5 месеца, като във всеки един етап предложенията на екипа бяха съгласувани с представители на Администрацията на президента, Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и др. За предлаганите политики беше потърсено и мнението на неправителствени и професионални организации в областта на връзките с обществеността, дизайна и рекламата.
За въвеждане в практиката на тези предложения предстои приемането на пакет от нормативни документи от Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерския съвет и Народното събрание. /БЛИЦ