Джи Пи Груп“ АД завърши модернизацията на Пречиствателната станция за отпадни води в гр. Китен, която обслужва териториите на Приморско, Китен и ММЦ.

Като основен партньор в ДЗЗД „Блек Сий Груп“, „Джи Пи Груп“ АД реконструира, разшири и модернизира съоръжението, както и изгради отвеждащ колектор с дължина на трасето 1301.44 м. до заустване в река Караагач. 

По време на дейностите съществуващата станция не е преставала работа през цялото време. Премиерът Бойко Борисов, заедно с министъра на околната среда и водите Емил Димитров, заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков, кмета на Приморско — Димитър Германов, кмета на Китен — Николай Марков, кмета на Бургас — Димитър Николов, Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас и изпълнителният директор на ВиК Бургас — Ганчо Тенев, инспектираха пречиствателната станция.

Огромна пречиствателна станция, всички населени места вече имат най-модерното. Това, което сме поели като ангажимент, сме го направили. Предоставяме им най-чистото море. Всяка капка вода ще се пречиства", каза премиерът, след като разгледа съоръжението.

Проекта за ПСОВ „Китен“ включва механично, биологично и химично пречистване, денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на отпадъчни води, както и стабилизиране и уплътняване на утайката до вид удобен за депониране. Общият капацитет на съоръженията за пречистване възлиза на 13,491 м3/дн за 55,000 еквивалент жители за сезон. 

За намаляване на експлоатационните разходи е изградена автоматизирана система за управление на процесите-SCADA. Теренът на ПСОВ Китен е с площ 26,30 дка. В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато подобряване качеството на живот на населението на територията на Приморско и Китен, преодоляване на здравните рискове и предоставяне на качествените екологични услуги на гражданите.

С модернизацията „Джи Пи Груп“ АД изгради пет нови сгради, а реконструирани бяха други две. Проекта включва 8 нови шахти и помпени станции, 13 съоръжения и резервоари. Успешно бяха преминати водните проби на всички съоръжения и резервоари, както и единични изпитания на цялото технологично оборудване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020 със съфинансиране от Европейския кохезионен фонд. Общият бюджет на проекта е 22 272 737 лева, от които над 16 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а участието на Община Приморско е малко под 2 млн. лв. от собствения бюджет, останалите средства са от държавата.