Във връзка с реализирането на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ и изпълнението на основните дейности, Община Добрич е провела процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по 6 обособени позиции.

Принципите за оценката на офертите на кандидатите включва следните критерии за качество: „Предлаган подход за качествено изпълнение на строителството“, „Организация за изпълнение на дейностите“ и „Мерки за опазване на околната среда“.

Или казано накратко, при залагането на критериите за избор на Изпълнител, Възложителят е демонстрирал желанието и волята си да оцени най-високо офертата по съответната позиция предложила най-добрият подход за изпълнение на поръчката с най-добре описаната организация на процесите и възможно най-добрите мерки и мероприятия за опазване на околната среда по време на строителството.

Оставяме на Вас да прецените доколко това е така? Но най-сериозният въпрос е дали е осъществяван контрол върху изпълнението, респективно разходването на средства от страна на Община Добрич.

Фактите категорично говорят за проявен непрофесионализъм.

Изискване на Възложителя при провеждането на процедурата за избор на Изпълнител е било предвиждането на мероприятия за почистване и депониране от строителния обект на строителните отпадъци.

Предвидените мерки не се спазват, а очевидно и никой не следи за това от страна на отговорните страни в лицето на Община и независим строителен надзор.

Реално на терен по ул. „Максим Горки“, ситуацията изглежда така:
 


Във връзка с опазването на елементите от околната среда в града, това което се вижда повсеместно там, където дори вече са приключили дейностите по строителство е:

Кой и как контролира изпълнението? Как се управлява разходването на средствата с оглед на факта, че част от офертата на изпълнителя, с която е избран са предложените от него мерки за опазването на околната среда?

Както се вижда строителните отпадъци са навсякъде, възпрепятстват пешеходците от една страна, а от друга качеството на изпълнение е на най-първично ниво.

И още по-лошо отпадъчните материали остават на терен.

Бетонирани зелени площи и градинки в пространствата пред жилищните кооперации са в противоречие с концепцията за зелена среда. Тук виждаме и една бетонирана шахта, която дано не се наложи да бъде отваряна.


Как и кой следи изпълнението на строително-монтажните работи по отношение на качеството и правилното изпълнение и спазване на проектната документация? Въпросите не намират своя отговор и остават да бъдат решени от някой друг. Какво се случва с независимия строителен надзор - услуга, за която също са предоставени финансови средства на Общината.
 Вижте как изглежда новоположеният асфалт. Два вида тротоарни плочи и въображаемата фуга говорят за нечистоплътност при изпълнението на ремонтните работи.
 


Как би следвало да се отвори тази шахта (една от много идентично изградени по улицата) в случай на авария, каквито често се случват след изпълненият воден цикъл в град Добрич? Начин – няма, поне не и без да се наруши целостта на т.нар „фуга“ около нея както и да се откъртят новоположената тротоарна настилка.

Наскоро ремонтираната ул. „Димитър Списаревски“, по която са изградени водопровод и канализация в рамките на т. нар. „воден цикъл“ на град Добрич е възстановена асфалтовата настилка от бордюр до бордюр. Улицата е в окаяно състояние. Вследствие на авария, в резултат на некачествено положените тръби, полагането на пластовете (пясък, трошен камък), което не е ясно доколко се е случило, ситуацията изглежда така:
 


Как е допуснато това при наличието на независим строителен надзор и инвеститорски контрол от страна на Община Добрич?

Кой и как е приемал изпълнените строително-монтажни работи по улицата? Какви мерки са предприети от страна на Общината?

Изискано ли е становище от страна на „независимият“ строителен надзор? Кой и кога и за чия сметка ще възстанови улицата?

Изобщо какви мерки е предприела Община Добрич, за да защити интереса на своите граждани? Вероятно ставаме свидетели на безотговорно отношение.

Това са само част от въпросите, които остават без отговор. А щом дори преди избори няма асфалтиране на тази улица, то тя най-вероятно няма да дочака реален ремонт.


Очевидно проблемът е единствено замаскиран, тъй като водата продължава да тече по-надолу по улицата.

По подобен начин, живущите на ул. Димитър Списаревски са принудени да стигат до своите домове:

Как се управляват предоставените във връзка с благоустрояването на Община Добрич безвъзмездни финансови средства и управляват ли се те изобщо?

Ето такива са фактите и не бива да си затваряме очите за бездействието, на което ставаме свидетели всекидневно.