Кметът на община Рила Георги Кабзималски за 3 пълни и 1 започнат кметски мандат /от 2003 г. до края на 2016 г./ е подписал 16 допълнителни споразумения към трудовия договор на съпругата си Александра Василева-Кабзималска, която е негов подчинен като главен специалист „Кадастър и регулация“ в общината, и с тях само през последните 6 години 6 пъти й е увеличил заплатата, а веднъж я е повишил и в длъжност от старши на главен специалист, съобщава struma.bg.

Кабзималски назначил и съпругата на брата на жена му, на работа през април 2015 г. като младши специалист „Кадастър и регулация“ в общината за срок от 1 година, после с допълнително споразумение кметът е удължил договора й до април 2017 г. и вероятно по системата на едногодишните договори, които се подписват, когато няма щат за мястото, възнамерява да я държи, докато щат все пак бъде открит. 

Тези любопитни семейно-професионални детайли се четат в жалбата, подадена срещу кмета на гр. Рила до Комисията за конфликт на интереси. Всички те са потвърдени от насрещна проверка на държавната комисия. Тя обаче отхвърли глобалното обвинение, че от 36 души в администрацията на гр. Рила, включващи самия кмет и двамата му заместници, плюс 3-ма кметски наместници, общо 10 са негови братовчеди и други роднини. Проверките в служба ГРАО и Национална база данни „Население“ не установили родство от втора степен между управника на Рила и  Боряна Янева - старши специалист „Местни данъци и такси”, Елена Михайлова - главен специалист „Бюджет и финанси”, Невелина Трайкова - инспектор „Административно-наказателна дейност и принудително събиране“, Владимира Панчова - младши специалист „Кадастър и регулация”, Асен Гаврилов - началник отдел „Устройство на територията и строителен контрол”, Виолина Станкова - старши специалист „Строителен контрол”, Райка Станкова - директор дирекция „Финансово-счетоводна дейност и административно обслужване”, и още двама служители в администрацията, обстойно изредени от жалбоподателя.

Това принудило комисията да ограничи разследването си около кметската съпруга Александра.

Същата е назначена на работа през октомври 1999 г., когато Георги Кабзималски още не е бил кмет. Двамата сключват брак седмици след като той за пръв път е избран за градоначалник на общината - през декември 2003 г.

Любопитно е, че през юли 2010 г. кметът подписал заповед за слабо намаление на основното месечно трудово възнаграждение на съпругата си Александра, но месец по-късно е приета нова структура на Общинската администрация и г-жа Кабзималска отново има повод да черпи за по-висока заплата.

Въпреки видимия конфликт на интереси според членовете на комисията Катя Станева, Николай Николов и Паскал Бояджийски първите 14 допълнителни споразумения, които Кабзималски е сключил със съпругата си, не трябва да бъдат разглеждани. Причината е, че за тях е изтекла давността от 4,5 г. за възбуждане на административно-наказателно производство, а за 14-отото споразумение от 15.05.2012 г. давността е изтекла на 15 ноември 2016 г., преди комисията да се захване със случая. Така в обхвата на разследваните от комисията остават само последните 2 споразумения, с които Кабзималски увеличава заплатите на половинката си - на 3 август 2012 г. и на 7 октомври 2013 г. 


Според комисията Георги Кабзималски обаче е увеличил заплатата на Александра не заради семейния бюджет, а защото е действал като съзнателен кмет и е изпълнил решение на ОбС - Рила за нова численост и структура на персонала, водеща автоматично до промени в трудовия договор, оттам - до промяна на кодовете по Националната класификация на професиите и длъжностите и т.н. - та до увеличение на заплатите.