Свидетели сме на безапелационно превишаване с власт и служебно положение във връзка с днешното налагане на ПАМ от РИОСВ – Перник на централата.

ТЕЦ „Бобов дол“ е с действащо Комплексно разрешително, потвърдено от РИОСВ – Перник на 20.03.2020 г.  в следствие на проверка извършена от институцията и нейните експерти, както и от експерти от МОСВ на 18.03.2020 г.

В рамките на тази проверка е констатирано, че централата е изпълнила всички изисквания. Това се потвърждава с подписите на всички служители, присъствали на проверката.

Ние от Дружеството стриктно изпълняваме както екологичното законодателство, така и заложените ни конкретни норми и условия в Разрешителното ни.

След потвърждението от страна на РИОСВ -Перник на 20.03.2020, ние официално уведомихме институциите, че започваме отново прием на РДФ гориво от Столично предприятие за третиране на отпадъци. За това бяха уведомени и прокуратурата и полицията.

След излизането на няколко статии в посока на това, че централата отново оползотворява отпадъци, последва привикване на Министъра на Околната среда в прокуратурата и заповед да разследва „какво се случва“ в централата.

Дружеството беше проверявано от експерти на РИОСВ – Перник, РИОСВ- Враца, РИОСВ – Стара Загора и РИОСВ – София.

Резултатът от проверката води до съставянето на ПАМ с дата 09.4.2020, това е деня, в който служители от РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Перник и РИОСВ – София бяха все още на проверка при нас.

За нас остава загадка как са били физически при нас и едновременно с това са писали и Заповедта за издаване на Принудително административната   мярка?

Основанията за налагана на мярката нямат общо с оползотворяването на отпадъци и напълно изключват констатациите, които проверяващите са правили по време на предишните си проверки.

Дружеството смята да търси правата си по съдебен път.