В охраната на площадките на ВМЗ „Сопот” в Иганово е имало съществени пропуски. Това става ясно от съобщение на Районна прокуратура-Карлово до Окръжна прокуратура-Пловдив, разпространено в медиите. Заради тези пропуски окръжният прокурор Румен Попов настоява специализирани полицейски сили да охраняват обекта, в който възникнаха две експлозии за по-малко от месец.
<em>Ето какво са установили от прокуратурата, откъдето не съобщават единствено данните на конкретни лица: </em><br /> <br /> Досъдебното производство е образувано на 21.03.2015 г. срещу Неизвестен извършител за това, че на 21.03.2015 г. в землището на с. Иганово, обл. Пловдив, заводска площадка на &bdquo;ВМЗ&ldquo; АД гр. Сопот, обл. Пловдив, като е държал боеприпаси, не е взел необходимите мерки за сигурност и особено мерките, предвидени в надлежните правилници и наредби и инструкции, и от деянието е последвала значителна повреда на имот, когато деецът не е искал и не е допускал това.<br /> <br /> В северозападна посока над с. Иганово е разположен монтажен завод - площадка Иганово към &bdquo;ВМЗ&rdquo; АД гр. Сопот, който се състои от производствена зона и складова база. Складовата база е разположена в североизточната част, обособена е самостоятелно с пропускателен режим, с вход и изход. <br /> <br /> Изграден е СОТ, който обхваща целия периметър на площадка с. Иганово, пулт за управление се намира в дежурната стая и за него отговаря специално определен служител. На 21.03.2015 г. не са били регистрирани задействания на охранителната техника на оградните съоръжения &ndash; кльона.<br /> <br /> Установено е, че инцидентът е възникнал в склад № 6, тип &bdquo;Холандски&rdquo;, намиращ се в източната част на складовото стопанство и същият е бил напълно унищожен.<br /> <br /> Веднага след инцидента под ръководството на Районна прокуратура гр. Карлово, със съдействието на ОД на МВР &ndash; гр. Пловдив, бяха взети мерки за преустановяване на достъпа на всички лица до обекта и прилежащата зона &ndash; както от съображения за безопасност, така и за запазване следи от престъплението, за недопускане опорочаване на предстоящите процесуално-следствени действия. С разпореждане по досъдебно производство на наблюдаващия прокурор изрично се преустановява работен процес на площадката, движение на стоково- материални ценности, достъп на лица и МПС, освен при необходимост от провеждане на процесуално-следствени действия. <br /> <br /> На площадката се допускат само представители на МВР, на специализирана тактическа група &ndash; сапьори, и на лица с изрично поименно разрешение на наблюдаващия прокурор /поемни лица, технически помощници/. Представители на ВМЗ АД, гр. Сопот, се допускат само при необходимост от съдействие за извършване на процесуално-следствени действия, само в присъствие на служители от РУ на МВР - гр. Карлово, както е уверил и изпълнителният директор на ВМЗ АД. <br /> <br /> В резултат на проведените до момента процесуално-следствени действия се установяват, че към датата на възникване на инцидента са били налице <strong>сериозни пропуски в охраната и пропускателния режим </strong>на цялата площадка, изразяващи се в следното: <br /> <br /> Налице са безспорни доказателства за груби нарушения при охраната на площадката, даващи възможност за нерегламентирано проникване в района. Преди всичко &ndash; неефективен е осъществявания контрол от изградената на място охрана. От 07,00 ч. до 19,00 на 21.03.2015 г. на смяна като охранители са били 7 лица, всички разпитани като свидетели по досъдебното производство. Същите са ведомствена охрана &ndash; звено за самоохрана към &bdquo;ВМЗ&rdquo; АД гр. Сопот. От 19,00 ч. по график е следвало нощна смяна от звеното - 7 служители /всички разпитани/ да застъпят на работа. Служителите от дневната смяна са напуснали охраняваните от тях постове по протежение на изградената охранителна полоса / кльон/ поне двадесет минути преди 19,00 ч. и са се отправили пеша към дежурната. <br /> <br /> Същевременно нощната смяна на постове 3 и 4 смяна, едва след 19,00 ч., се насочили към охраняваните от тях постове, отдалечени съответно на 2 и 3 км от пост 1, със служебен автомобил. В нарушение на изрични правила от инструкцията за приемане и издаване на постовете, охраняемият периметър е оставен <strong>без физическа охрана </strong>в продължение на повече от 30 минути. Едва ли е случайност, че и първият инцидент &ndash; на 21.03.2015 г. , и вторият &ndash; на 14.04.2015 г., са възникнали именно в този отрязък от време &ndash; първият около 19.20ч. , вторият &ndash; малко след 7.00 ч. &ndash; т.е. в периода , през който се сменят постовете на охраната.<br /> <br /> В района <strong>няма изградено видеонаблюдение</strong>, въпреки неколкократни изрични указания в този смисъл от служители от КОС, извършващи редовни проверки. <br /> <br /> От около 1 година не функционирала сигнало-охранителната техника на склад № 6 &bdquo;Холандски&rdquo; &ndash; от 12.05.2014г., поради дефектирал датчик на врата на склада, според отразеното в дневника на дежурната на охраната. <br /> <br /> Изградената на обекта сигнално- известителна система няма памет, изчиства се механично /ръчно / от оператора.<br /> <br /> От изградените постове /вишки / <strong>няма пряка видимост към всички охранявани обекти</strong>, поради наличие на защитни валове. Извършваните от охранителите проверки &ndash; обходи на районите са продължителни като разстояния и време, през това време не е осигурена надлежна охрана на оставащия район на охрана. <br /> <br /> Складовете в складовата база , между които и склад 6, в който е възникнал първият инцидент, се <strong>заключвал с катинар и пластелинова слепка</strong> със знак на отговарящия за него служител от складовото стопанство. Това твърдения няма как да бъде проверено поради пълно унищожаване на склад №6 и поради естеството и физическите характеристики на използваните материали.<br /> <br /> Недоумение буди и фактът, че на изградените на обекта врати на складовете със съхраняване боеприпаси са били снабдени с <strong>прозорци, през които без особени усилия за счупването им, могат да бъдат подхвърлени различни предмети</strong>, в това число леснозапалими течности и др., които са в състояние да предизвикат горене или други инциденти с непредвидими последици.<br /> <br /> При извършения първоначален оглед на външния периметър се установиха нарушения на целостта на изградените оградни съоръжения &ndash; <strong>скъсани оградни мрежи</strong>, като отново причината за това е назначена трасологична експертиза , чието заключение не е изготвено. Установено е, че на места оградата е ръждясала, увиснала, като не се изключва версия за нерегламентирано проникване в района, улеснено и от посочените по-горе пропуски в охранителния режим .<br /> <br /> Пропускателният режим на площадката, въпреки твърденията на разпитаните служители, също сочи на неясни критерии за допуск на различни лица &ndash; така например, установено е , че в периода преди първия инцидент, <strong>вътре в обекта са пашували от месеци над двадесет броя коне</strong>, собственост на свидетеля /.../, под предлог от необходимостта същите да изяждат тревата между складовете и в целия район &ndash; с което се избягвала необходимостта същата да се коси, заради изискванията за протипопожарна безопасност. <br /> <br /> Това лице е влизало в района по свое усмотрение, когато намери за добре, <strong>за да &bdquo;наглежда &bdquo; животните, да им носи храна или да ги пои&ldquo;</strong> . Това е ставало по дадено устно разрешение от страна на изпълнителния директор, като дори не му е бил издаден пропуск. В разпитите се твърди, че е бил придружаван от охранител /също разпитан за последното влизане на 21.03.2015 г./ за това. Това може да бъде поставено под съмнение и поставя и логичния въпрос &ndash; през това време как се охранява участъка, за който този охранител отговаря.<br /> <br /> Официално още от 23.03.2015 г.от страна на ИД Районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово бе отправено искане до Командира на сухопътните войски при МО за осигуряване на специализирана тактическа група &ndash; сапьори &ndash; за извършване на повърхностно почистване на площадката в с. Иганово &ndash; производствена и складова база и периметър от три километра от разпилени вследствие на инцидента осколки и невзривени боеприпаси. На 25 и 26.03.2015г. бяха изпратени допълнителни искания в този смисъл - съобразно проведена оживена комуникация с представители на Сухопътни войски към Министерство на отбраната на Република България. <br /> <br /> Със заповед на командира на сухопътни войски при МО от 30.03.2015г. и в изпълнение на Зап. №ОХ 215/27.03.2015 г. на Министъра на отбраната относно участие на въоръжените сили на Република България за оказване на помощ на населението след възникване на инцидента, бе започната операция за повърхностно почистване от невзривени боеприпаси и взривни остатъци в радиус от 1 км от външната страна на складовата база с начало на операцията 31.03.2014г. &ndash; т.е. 10 дни след инцидента, въпреки неколкократните писма в този смисъл от Районна прокуратура - гр. Карлово. Въпреки указаното в Заповедта обаче &ndash; за оказване на съдействие на органите на разследването, силите бяха съсредоточени в прочистването на външния периметър на обекта, като на практика се блокира извършването на всякакви процесуално-следствени действия вътре на местопроизшествието. Това наложи изрично постановление на Районна прокуратура - гр. Карлово за посочване на конкретно определени обекти за прочистване и осигуряване на достъп до същите за целите на разследването. <br /> <br /> След направено проучване при разследване на подобни инциденти от страна на Районна прокуратура - гр. Карлово бе установено, че всъщност се касае за установена практика вътрешният периметър да се прочиства от частни фирми срещу суми над милион лева; само за сравнение &ndash; прочистването на района на &bdquo;Петолъчката&ldquo; след последния инцидент там, на периметър в пъти по-малък от този на ВМЗ АД, е струвало на фирмата около милион и двеста хиляди лв. Простите аритметични изчисления показват, че такова прочистване от частна фирма би струвало на ВМЗ АД сума над 10 милиона лв. <br /> <br /> По инициатива на наблюдаващия прокурор и ИД Районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Карлово бе проведена среща с командира на Сухопътни войски при МО, пред когото от наша страна бяха изложени подробни съображения в този смисъл, като бе взето решение специализираната тактическа група &ndash; сапьори, да проведе и вътрешно прочистване на района, само срещу заплащане на консумативите &ndash; пътни, дневни и др.на участващите лица. Впрочем размера на сумата и упоритото настояване прочистването да бъде извършено от частни фирми, това също е предмет на отделна проверка и разследване на евентуална версия за умишлени действия по предизвикване на инцидента.<br /> <br /> От 6.04.2015г . от страна на представители на МО &ndash; сапьори &ndash; се извършва прочистване на вътрешния периметър на площадка с. Иганово, като на 9.04.2015 г. ми бе представен от страна на ръководителя на групата протокол, рег. № 340/09.04.2015г, ведно със схематичен план &ndash; за извършено повърхностно прочистване в производствен, складов и административен райони на ВМС Сопот, подписан от командира на СТГ, ръководител на инженерна взривна команда, оператор - той и офицер по МБ и БУТ , командир на 1 сапьорно отделение и на 2 сапьорно отделение &ndash; с посочени координати на прочистени и непрочистени участъци. <br /> <br /> На 8.04.2015г. двама разследващи по указания на наблюдаващия прокурор са извършили оглед на вече обезопасения цех 835 &ndash; с цел установяване на наличието на твърдените количества готова продукция - термобарична граната, съхранявани в цеха, преопаковани и новопроизведени на поточната линия, вкл. с цел изземване на готова продукция &ndash; за експертни нужди и сравнителен материал. Един сандък такава продукция &ndash; гранати е бил оставен за пазене у началник цеха, вероятно унищожен при последвалия на 14.04.2015 взрив. Всички действия са надлежно документирани , проведени при стриктно спазване правилата на НПК , в присъствие на поемни лица , представител на ВМЗ &ndash; началник цеха. <br /> <br /> За закрепване на резултатите от огледа е изготвен подробен фотоалбум. Началникът на цеха е съдействал при преброяването на сандъците с продукция, като лично е извършил разместване с оглед фотографиране на серийните номера на сандъците с подробните обозначения на същите. При пристигането на разследващите, същите са намерили цеха надлежно запечатан и заключен, а след извършване на гореописаните действия същият отново е бил запечатан. До взрива на 14.04.2015 г. не са извършвани от страна на служители на РУ на МВР - гр. Карлово други процесуално-следствени действия в този цех.<br /> <br /> На база на всичко дотук, окръжният прокурор Румен Попов се обръща до директора на ОДВМР-Пловдив с искане &bdquo;да бъде осигурена възможност посочената заводска площадка да бъде охранявана временно от специализирани полицейски сили към МВР&rdquo;.<br /> <br /> <br />