На закрито заседание през юни КЕВР одобри бизнес плана на Топлофикация Перник до 2024 г. По време на дискусията е обсъдена реализацията на бизнес плана на Топлофикация Перник за периода 2015 г. – 2019 г., като е отбелязано увеличение на производството на топлинна енергия, което е съобразено с потребностите, като основният фактор е среднодневната температура.

Силно впечатление прави, че Топлофикация Перник е преизпълнила многократно социалната си програма. По план за 5 години е трябвало да вложи 600 000 лв в нея, а реално е инвестирана сума близо 2 000 000 лева в дейности по изпълнение на социалния си ангажимент.

Бизнес планът за следващите 5 години е с основна насоченост към увеличаване на дела на използването на природен газ и биомаса в качеството им на заместители на въглищата. Според разчетите през 2024 г. топлинната енергия ще се създава от 79% въглища, 17% биомаса и 3% природен газ. 

„За успешната реализация на бизнес плана ни очакваме да имат своя принос промяната на енергийния микс с природен газ и биомаса, за която все още очакваме разрешение. Поради постоянно нарастващите цени на квотите парникови газове, с едновременно намаляващите количества на безвъзмездно предоставените по различни програми, както и намаляването на количеството и влошаването на качеството на кафявите въглища от Пернишки басейн, взехме решение за промени в енергийния микс.

Друга основна причина  е и политиката на Европейския съюз за намаляване на използването на изкопаеми горива при производството на енергия.“ – заяви изпълнителният директор на Топлофикация Перник инж. Любомир Спасов.

Директорът обясни, че стратегията на дружеството е пълно задоволяване на абонатите от топлоенергия за отопление и топла вода за битови нужди, при осигуряване на качество и култура на обслужване на европейско ниво и при цени, които са най-ниските в страната.

Сред одобрените инвестиции са изграждане и монтиране на нови абонатни станции в новопостроени сгради, рекултивация на стария сгуроотвал и други.

„Голям проект за нас е свързан с проектирането и изграждането на депо за отпадъците, генерирани от дейността. Планираме и подмяна на багерни помпи, с които ще увеличим надеждността на транспортирането на шлам към сгуроотвалите.“ – заяви инж. Спасов.

За следващите 5 години Топлофикация Перник са предвидили мащабни ремонти по основни съоръжения, работа по новия сгуроотвал, закупуване на когенератори, нови булдозери и други. 

„За нас приоритетни дейности са подобряването на екологията и реализиране на социалната ни програма. Средствата за социални дейности се използват приоритетно за подобряване на социалния статус на персонала, изплащане на средства при празници, медицинско обслужване и профилактика, осигуряване на безплатна храна. Ще обърнем и внимание на изпълнението на политиката по осигуряване на подходяща и безопасна работна среда.“ – обясни директорът на Топлофикация Перник инж. Любомир Спасов.