Започна работата по първата фаза на подписаните на 18.02.2021 г. договори за работно проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване и авторски надзор на реконструкцията на довеждащия водопровод от яз. Тича до напорен водоизточник 13 000 гр. Шумен.

По време на тази първа фаза, екипи на изпълнителите, под контрола на експерти от ВиК - Шумен, започнаха работа по обхождане, геодезическо заснемане и трасиране на съществуващия довеждащ водопровод. Това се прави с цел детайлизиране на всички особености на трасето, преминавания и други специфики, които ще окажат влияние при изготвяне на работния проект и в последствие при физическото изпълнение на съоръжението и въвеждането му в експлоатация.

Реконструкцията се изпълнява в съответствие с изискванията за такъв тип проекти, дефинирани в Закона за устройство на територията / ЗУТ/. След приключване на този подготвителен етап, проектантските екипи на изпълнителите ще изготвят работни проекти за съответните части, които ще бъдат изцяло съобразени със ЗУТ и ще получат всички необходими одобрения и съгласувания от страна на заинтересованите институции, както и разрешение за строеж.

„ Този проект е много важен не само за нас, но и за града, хората и бизнеса. Той е част от мерките, които сме планирали за постигане на значимо подобряване на доставяните от нас услуги и условията на живот и бизнес в града ни. Довеждащият водопровод, заедно с пречиствателната станция, чието изграждане също върви по график, ще се превърнат в гръбнака на модерното водоснабдяване на Шумен. Той ще има и значителна роля за опазване на водата като ценен природен ресурс и намаляване на неотчетените водни количества, което ние също сме си поставили за цел“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен.

 Проектът е на стойност около 68 милиона лева и ще подобри пряко услугата за 6 общини, сред които и гр. Шумен, повече от 45 хиляди клиенти на ВиК – Шумен и почти 94 хиляди жители. Новото съоръжение ще замени въведения в експлоатация в периода 1978 – 1983 г. стоманен водопровод, който е морално и технически остарял, а неговото експлоатационно състояние е причина за множество аварии и нарушения на водоснабдяването за района. Само за 2020 г. по него са отстранени 73 аварии.

Срокът за изпълнение на проекта е 720 календарни дни и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”.