Комисията за вътрешна проверка на трудовата дейност на гл. ас. Петкан Илиев и на студентския статус на посочените от МВР 10 студенти от УНСС не е констатирала факти или допуснати нарушения на законовата и вътрешноуниверситетската нормативна уредба, говорещи за осъществявана корупционна дейност. Това се посочва в протокола на комисията, назначена от ректора на университета във връзка със скандала около Петкан Илиев, който беше уличен като част от организирана престъпна група за купуване на изпити в УНСС, разкрита от антимафиоти миналата седмица.
Протоколът на комисията е публикуван на сайта на УНСС.<br /> <br /> <br /> При проверката е установено, че Илиев е изпълнявал трудовите си задължения в съответствие с одобрените учебни планове, няма допуснати нарушения при конкурса, назначаването му, както и в попълването на учебната документация, няма постъпили сигнали, уличаващи го в нарушение на академичната етика. Няма и нарушения при приемането на сина му Александър Илиев за студент в специалността &ldquo;Политология&rdquo; в УНСС. <br /> <br /> Въпреки това е посочено, че възможностите на комисията и на университетските власти за разкриването на корупционната схема по случая с Петкан Илиев са ограничени и по същество изчерпани с извършените дотук проверки. Комисията обаче няма да се разпуска и ще продължи своята работа по подадени сигнали и оказване помощ на органите на МВР и прокуратурата по случая.<br /> <br /> От подадените от МВР 10 имена на студенти в УНСС е била извършена за всеки един поотделно тройна проверка от различни експерти. В досиетата на 9 от студентите всичко е изрядно нанесено, като не са установени никакви пропуски, поправяния, дописвания, неправомерно нанасяни оценки.<br /> <br /> За единия от студентите се е установило, че четири оценки, които са отразени в електронната система &quot;Студент&quot;, не фигурират в изпитните протоколи, а само те и главната книга са документалното основание за нанасянето им в системата. Инспекторът, отговарящ за тази специалност, в писмените си обяснения твърди, че е нанесъл оценките въз основа на нанесени оценки в студентската книжка. Това обаче е забранено и тук е налице нарушение на инспектора. Комисията се е свързала със студента по телефона, за да изиска студентската му книжка. Той е отговорил, че в момента е на почивка и до края на месеца ще я представи за справка. Две от въпросните четири оценки обаче са нанесени в главната книга от титуляра на дисциплината.<br /> <br /> В протокола се посочва, че от миналата учебна година са констатирани три случая на явяване на изпит по време на редовна сесия на дубльори на истинските студенти с подправени документи. Истинските студенти, които е трябвало да се явят на изпита, са наказани с &quot;отстраняване от университета за 1 година&quot;. Комисията предлага органите на МВР да проверят дали тези случаи нямат връзка с подправянето на документи и явяването на изпит по схемата &quot;Петкан Илиев&quot;.<br /> <br /> Предлага се на Катедрения съвет на катедра &quot;Икономикс&quot; да започне процедура по отнемане на научното звание &quot;главен асистент&quot; на Петкан Илиев./БЛИЦ <br /> <br /> <br />