България и Полша са с най-лош транспорт в ЕС, сочи европейска класация, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия. Европейската комисия публикува първото издание на класацията за състоянието на транспорта в ЕС. Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 свързани с транспорта категории, като за повечето от тези категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно петте държави с най-слаби постижения.
Нидерландия и Германия заемат челните места в класацията с високи резултати в 11 категории, следвани от Швеция, Обединеното кралство и Дания.<br /> <br /> Целта на тази първа класация за състоянието на транспортния сектор в ЕС е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различни краища на Европа и да им помогне да установят недостатъците и да определят инвестиционните и управленческите приоритети. Класацията обединява данни от различни източници (например Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и ОИСР). <br /> <br /> Намерението на Комисията е през следващите години да усъвършенства показателите в диалог с държавите членки, транспортния отрасъл и други заинтересовани страни, както и да проследи напредъка на държавите членки.<br /> <br /> Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: &bdquo;Новата класация е чудесно средство, което нагледно показва доколко успешни са усилията ни да направим нашите транспортни системи по-ефективни, по-удобни за пътниците, по-безопасни и по-чисти. Тя, разбира се, отразява само моментното състояние, но е важен ориентир и източник на вдъхновение в съвместната ни работа.&ldquo;<br /> <br /> Данните са обобщени по вид транспорт (автомобилен, железопътен, воден и въздушен) или по една от следните категории:<br /> &bull; Единен пазар (достъп до пазара, регулиране)<br /> &bull; Инфраструктура<br /> &bull; Въздействие върху околната среда<br /> &bull; Безопасност<br /> &bull; Транспониране на правото на ЕС<br /> &bull; Нарушения на правото на ЕС<br /> &bull; Иновации и научни изследвания<br /> &bull; Логистика.<br /> В по-голямата част от таблиците с резултати петте държави членки, които са начело на класацията, са отбелязани в зелено, а петте държави членки с най-слаби резултати &mdash; в червено.<br /> <br /> В допълнение е представена статистическа информация за отделните държави членки без да се съставя рейтинг (разходи за транспорт, дял на различните видове транспорт, разходи за финансиране от ЕС в областта на транспорта). <br />