84 360 лв. са събрани със 76 акта за нарушения на екозаконодателството в Ловешко и Плевенско миналата година, съобщи днес в Ловеч Весела Комаревска от регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен, предаде кореспондентът на БЛИЦ.
По направление "Качество на атмосферния въздух" са съставени 23 акта. Наложените глоби са 40 250 лв. 2 наказателни постановления са издадени въз основа на актове за установяване на административно нарушение. Наложени са 6 имуществени санкции за замърсяване на атмосферния въздух на обща стойност 6 562 лева.
6 акта са съставени от направление води. През 2008 г. са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 5 000 лева. 1-о от тях е издадено през първото тримесечие на 2008 г., въз основа на съставен през 2007 г. акт.

Наложени са и 11 имуществени санкции за замърсяване на водите на обща стойност 126 296.45 лева.
1 акт е съставен за нарушения при опазването на земни недра и подземни богатства. По акта е издадено наказателно постановление, като посочената в него глоба е в размер на 1 000 лева.
3 акта са съставени са замърсяване на почви. Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 2 000 лева. Предстои връчването на 1 акт
23-ма нарушители са санкционирани с акт от експертите от сектор "Контрол на защитените територии и биологичното разнообразие". Издадени са 19 наказателни постановления на обща стойност 3 710 лева. Предстои издаването на останалите 4 наказателни постановления.
28 400 е общата стойност от наложените от направление "Управление на отпадъците" глоби по съставени 19 акта.
4 000 лева е стойността на наложените глоби по 2 акта във връзка с химични вещества.
Няма съставени актове във връзка с контрол на комплексни разрешителни и дадени решения по ОВОС.
Най-много наброяват нарушителите в областта на опазването на въздуха и защитените територии, и биологичното разнообразие.
Гергана Димитрова, БЛИЦ