“Към настоящия момент не съм се произнесла по делото за "Софийски имоти”, пише съдийката
Новият председател на Софийския градски съд Владимира Янева признава в писмо до етичната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС), за сделката за покупка на двата имота от &ldquo;Софийски имоти&rdquo;,която извършила от името на баща си , както и това, че не е насрочила делото срещу бившето ръководство на общинската фирма. <br /> <br /> <br /> Писмото на магистрата е изпратено и публикувано&nbsp; във в. &quot;Труд&quot;. <br /> <br /> <br /> Ето писмото на Владимира Янева до ВСС:<br /> <br /> ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ<br /> НА ВНИМАНИЕТО НА:<br /> КОМИСИЯ ПО &quot;ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА&quot;<br /> КОМИСИЯ ПО ЧЛЕН 25, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ<br /> <br /> Уважаеми дами и господа, членове на ВСС,<br /> <br /> Обръщам се към вас в качеството ми на председател на СГС, тъй като намирам, че вие сте компетентни да прецените дали от моя страна като съдия и като председател на СГС съм допуснала нарушение на професионалната етика.<br /> <br /> Със заповед № СС-01-3 от 14.06.2011 г. (копие от която прилагам) главният инспектор на Инспектората към ВСС е наредил извършването на проверка в СГС - Наказателна колегия, която започна фактическата си работа на 15.06.2011 от 10,00 в 11 съвещателна зала на САС.<br /> По повод тиражираните съобщения в медиите за действията ми като съдия докладчик по така нареченото дело &quot;Софийски имоти&quot; и твърдения конфликт на интереси заради извършена сделка в качеството ми на пълномощник намирам за необходимо накратко да ви представя фактите по двата случая.<br /> <br /> 1. По НОХД 3414/10 г. (делото за &quot;Софийски имоти&quot; - б.р.) на 17-и Наказателен състав (Председател Владимира Янева)<br /> В СГС е внесен обвинителен акт по ДП № 5397/2008 г. по описа на СДВР, пр.пр. № 6649/2008 по описа на СГП срещу 13 подсъдими за извършени от тях деяния по чл. 219, ал.4 , вр. ал. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 НК за това, че в инкриминирания с обвинителния акт период в качеството си на длъжностни лица (председатели и членове на съвета на директорите на &quot;Софийски имоти&quot; ЕАД) в съучастие като съизвършители са извършили инкриминираните деяния.<br /> В качеството ми на съдия докладчик по делото с разпореждане от 20.12.2010 г., след като съм се запознала с материалите по делото и повдигнатите обвинения срещу обвиняемите по реда на чл. 249, ал. 1, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, съм прекратила съдебното производство по НОХД 3414/10 г. на СГС, НК, 17-и състав и съм върнала делото на СГП за отстраняване на посочените в мотивите на разпореждането по мое мнение и предвид тълкувателно решение съществени нарушения на процесуални правила. В законоустановения срок за обжалване е постъпил протест от прокурор при СГП срещу моето разпореждане. След надлежно администриране на протеста е бил изпратен в САС. <br /> С определение № 88/11.04.2011 г. САС, НК, 8-и състав в закрито заседание по въззивно наказателно дело 321/11 се е произнесъл по реда на чл. 341, ал. 2 НПК, като е отменил моето разпореждане като съдия докладчик, постановено по НОХД 3414/10 г., и е върнал делото на СГС. Определението на по-горната инстанция е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Към настоящия момент не съм се произнесла по делото, което ми е на доклад съобразно първоначалното компютърно разпределение, което липсва от делото.<br /> <br /> 2. ПО СДЕЛКАТА ИЗВЪРШЕНА СЪС &quot;СОФИЙСКИ ИМОТИ&quot;<br /> В качеството ми на пълномощник на едноличен търговец с фирма ЕТ &quot;ЯНА - ЯНЕ ЯНЕВ&quot; (Яне Владимиров Янев е мой баща) съм представлявала едноличния търговец при извършване на покупко-продажба на магазин от &quot;Софийски имоти&quot; ЕАД (Нотариален акт №47, том 1, регистър №1673 по нотариално дело № 39/2002 г., а от страна на &quot;Софийски имоти&quot; ЕАД при нотариалното оформяне на сделката се е явила Росица Стоянова Терзиева (пълномощник на посочения изпълнителен директор на дружеството).<br /> При необходимост ще представя всички документи, намиращи се у мен, по извършените в качеството ми на пълномощник на моя баща сделки (касае се за два имота, закупени през 2002 г. на обща стойност от около 70 000 лева) и ще съдействам при необходимост за снабдяване с документи, касаещи сделката, от всички официални институции, действали към 2002 г.<br /> До настоящия момент съм подавала изискуемите към Сметната палата ежегодни декларации и не съм била санкционирана за извършени от мен нарушения.<br /> По отношение юридическото и счетоводното обслужване на едноличния търговец на моя баща са били ангажирани компетентни счетоводители и адвокати, когато това е било необходимо. Към настоящия момент едноличният търговец на моя баща е прекратен и не фигурира в Търговския регистър.<br /> Моля, за вашата преценка в случай на разглеждане на настоящия казус и надлежното ми уведомяване. При необходимост ще представя всички документи, които са необходими.<br /> <br /> С уважение: Подпис (не се чете)/БЛИЦ<br /> <br />